Trafikinlärning med i den nya läroplanen

För-, grund- och tilläggsundervisningens nya läroplaner tas i bruk i augusti 2016. Trafikskyddet har deltagit i revideringen genom att kommentera motiveringarna till läroplanen ur ett trafikinlärningsperspektiv. Trafikskyddet erbjuder också i fortsättningen material för lärarna och olika tillvägagångssätt för förverkligandet av en långsiktig trafikinlärning i de olika årskurserna.

I den nya läroplanen ses eleven som en aktiv part och inlärningen bör ske i samverkan. Därtill uppmuntrar man eleverna till att ta ansvar och lösa problem samt att samarbeta. I trafikinlärningen har dessa målsättningar beaktats.

Material för alla årskurser

I läroplanen för förskole- och de första årskurserna (klass1 - 2) innebär trafikinlärningen att man bekantar sig med närmiljön och lär sig hur man rör sig tryggt till fots. Till stöd för detta erbjuder Trafikskyddet Fotgängarkort som genom mångsidiga tillvägagångssätt behandlar det viktigaste gällande trafik som man under det första och andra läsåret borde gå igenom med eleverna.

I takt med att närmiljön vidgas stöds eleverna att röra sig självständigt på ett allt större område och i kollektivtrafiken. I cykelkortet som är avsett för årskurserna 3 - 6 har Trafikskyddet samlat det viktigaste för att man ska kunna röra sig tryggt i trafiken. Därtill finns tips för läraren om hur man kan ta upp olika saker i dessa årskurser.

I läroplanen för högstadiet årkurs 7 – 9 utgår trafikinlärningen från hållbarhet och ansvar (i synnerhet då det gäller cykel och moped). Nykterhet och säkerhetsanordningar som bilbälte och cykelhjälm betonas.

Målet är en bred inlärning

I den nya läroplanen är en bred inlärning målet för alla läroämnen. Eleven stöds att utveckla sina färdigheter gällande det egna, såväl som det gemensamma välbefinnandet, säkerheten och beträffande basfärdigheter som gör vardagen smidig.

Trafikinlärning är den del av färdigheterna att kunna ta hand om sig själv gällande det vardagliga. Det kan vara en av skolans egna eller lokalt erbjudna mångfacetterade undervisningshelheter. Sådana mångfacetterade undervisningshelheter borde skolan erbjuda minst en för varje elev under ett läsår.

Lärareftermiddagar år 2015

Trafikskyddet ordnar under hösten 2015 lokala lärareftermiddagar där man har möjlighet att få tips för trafikinlärning i många olika undervisningshelheter. Tilläggsinformation om kommande lärareftermiddagar fås från Trafikskyddets lokala byråer.

Tilläggsinformation: Trafikskyddets distriktsbyråer eller planerare Susanna Konttila 0207282367

Dela