Undersökningskommissionerna för trafikolyckor uppger däremot att trötthet eller att föraren somnat ligger bakom var femte dödsolycka.

Trötthet i trafiken är ett vanligt problem bland förare. Enligt Trafikskyddets utredning från 2013 uppgav cirka 25 procent av förarna att de någon gång slumrat till vid ratten under körning. Nästan alla bilförare har kört när de varit trötta (Trafikskyddets utredning om regelkännedom 2013).

Män kör oftare trötta än kvinnor

Män orsakar den största delen av de krockar som beror på trötthet. De kör mer, längre sträckor och oftare nattetid än kvinnor. Kvinnor identifierar även bättre den trötthetsrelaterade nedsättningen av körförmågan och den olycksbenägenhet som föranleds av denna. Det är möjligt att kvinnor också bättre tar lärdom än män av de situationer där de har varit nära att somna vid ratten.

Trafikskyddets undersökning ger liknande resultat: var fjärde man (26 %) och under 13 % av kvinnorna uppgav att de somnat vid ratten (Radun 2008).

Unga män löper stor risk att somna vid ratten

Enligt undersökningar löper unga män stor risk att vara med om en bilolycka där trötthet har varit orsaken.

  • Unga män rör sig mycket nattetid, sover ofta för lite och den akuta sömnbristen påverkar dem starkare än äldre åldersgrupper.
  • På grund av sin ringa körerfarenhet kan unga män överskatta sin ork och somna vid ratten.
  • Unga män utsätts för påtryckningar från sina vänner i bilen och fortsätter ofta köra trots att de är sömniga.

När man vill minska antalet somningsolyckor, är personer under 25 år en viktig målgrupp. Även beväringar tillhör denna grupp med hög olycksrisk.

Trötthetens orsaker och följder

Växlingar i uppmärksamheten under olika tider på dygnet är de största orsakerna till trötthetsolyckor. Dessa olyckor inträffar oftast dagtid, men den relativa andelen är störst på natten (Radun 2008).

Enbart körtiden verkar inte vara den avgörande riskfaktorn, eftersom 60 procent av de olyckor som leder till dödsfall och som beror på att föraren somnat inträffar under den första körtimmen (Summala & Mikkola 1994). Däremot verkar körtiden tillsammans med tiden på dygnet och tröttheten före resans start påverka risken att hamna i en olycka (Radun 2008).

Att köra ensam är förslöande och ökar på detta sätt tröttheten. I Trafikskyddets undersökning hade nästan två tredjedelar (63 %) av dem som somnat vid ratten varit ensamma i bilen (Radun 2008). En annan persons närvaro är ofta en faktor som förhindrar att somna vid ratten. Närvaron av passagerare i bilen kan även ha en negativ inverkan, eftersom särskilt unga män är utsatta för kompisars påtryckningar och kan fortsätta köra trots att de är trötta.

Resans syfte har ett samband med att somna under körningen. Fler trötthetsrelaterade olyckor inträffar på fritids- och arbetsresor än på inköps- och andra resor. Inköpsresor är i allmänhet kortare än andra resor och de görs inte sent på natten.

Sömnstörningar som riskfaktor

Många undersökningar visar att de som lider av sömnstörningar eller de som är sömnigare än normalt dagtid kan somna vid ratten lättare än andra. Man borde upplysa personer med sömnstörningar om att de löper större risk än normalt att somna vid ratten.

Olyckorna är i allmänhet allvarliga

De olyckor som beror på att föraren somnat vid ratten leder ofta till döden eller allvarliga skador. En förare som sover gör inga korrigerande rörelser. Även kollisionshastigheten är ofta hög, vilket ökar risken för större skador.

Alkohol och trötthet

Kombinationen av en låg alkoholhalt i blodet (0,3 promille) och förlängd vaka försämrar enligt undersökningar prestationen mer än enbart en alkoholhalt i blodet på 0,5 promille.