Säker körning kräver kunskap om faror i terrängtrafiken, till exempel en alltför stor situationshastighet, brister i nätverket av snöskoterleder och andra personer som rör sig i terrängen.

Vem får köra

Personer över 15 år får köra snöskoter. Ett undantag utgörs av ett avstängt körövningsområde, där även personer under 15 år får öva på säker snöskotekörning. Den egna gårdsplanen eller ett åkerområde uppfyller inte kriterierna för ett avstängt område.

En snöskoterförare ska ha minst ett körkort av klass T på en officiell snöskoterled, när en väg korsas eller vid körning på vägområde i undantagsfall som tillåts i lagen. I regel får man inte använda en snöskoter på vägen i andra fall än då en väg eller bro ska korsas.

Snöskoterföraren måste lära sig använda skotern på ett korrekt och säkert sätt. Dessutom måste föraren känna till trafikreglerna för snöskoterkörning.

Var får man köra

Snöskoterkörning i terrängen kräver alltid tillstånd av markägaren eller markinnehavaren. Dessutom krävs Forststyrelsens spårtillstånd för körning i Forststyrelsens spår. Specialtillstånd behövs inte på officiella snöskoterleder eller när man kör på istäckta vattenområden. På inofficiella snöskoterspår varierar tillståndspolicyn efter område.

Högertrafik gäller på snöskoterleder.

Man försöker bygga leder i de områden där människor rör sig med snöskoter. Då orsakas så liten olägenhet som möjligt för den övriga naturen.

Förare som kör snöskoter på isen rekommenderas att ha med isdubbar i säkerhetsutrustningen. Det viktigaste rådet är att man inte ska köra snöskoter på isområden om man inte är säker på att isen bär.  En ordentlig reflexförsedd kördräkt som tagits fram för snöskoterkörning ökar säkerheten. Snöskoterförarnas vanligaste skador riktas till de nedre extremiteterna, och då minskas de eventuella skadorna av skyddande skoterskor. Dessutom underlättar ändamålsenliga körhandskar hanteringen av skoterns manöveranordningar.

Bestämmelser om snöskoterkörning

De viktigaste bestämmelserna som styr snöskoterkörning återfinns i vägtrafiklagen, terrängtrafiklagen och terrängtrafikförordningen. Därutöver styrs snöskoterkörning av till exempel förordningen om användning av fordon på väg och förordningen om fordons konstruktion och utrustning.

Hjälmen är snöskoterförarens viktigaste säkerhetsanordning och den har därför stadgats som obligatorisk utrustning för föraren och för passagerare på snöskotern. Föraren ska se till att barn under 15 år använder skyddshjälm. Hjälmtvånget gäller även passagerare i en öppen släde.

Registerutdragets tekniska del ska medföras under körning och på begäran uppvisas för trafikövervakare.

Hastighetsbegränsningar för snöskoterkörning:

 • den största tillåtna hastigheten för snöskoter på markområden i terrängen är 60 km/h
 • i undantagsfall vid körning på väg är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h
 • på ett istäckt vattenområde är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h, på leder dock högst 60 km/h
 • om en släde där personer transporteras har kopplats till snöskotern är den största tillåtna hastigheten 40 km/h.

Rattfylleribestämmelserna gäller även snöskoterförare i terrängen:

 • Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille.
 • Gränsen för grovt rattfylleri är en blodalkoholhalt på 1,2 promille.
 • Påföljderna för rattfylleri är desamma som i den övriga trafiken.

Etikett för snöskoterförare

Snöskotern är ett fordon med egna trafikregler. En förutsättning för säker snöskoteråkning är att föraren kan trafikreglerna och följer dem.

Skoteråkningen innebär ändå främst att man rör sig och klarar sig i naturen. I naturen kan skoterföraren lika väl råka ut för att ge hjälp som för att ta emot hjälp. Rätt utrustning, orienteringskunskap, goda vanor och att röra sig på naturens villkor är minst lika viktigt som att behärska fordonet. En grundförutsättning för en lyckad snöskoterfärd är att skoterföraren har förstått detta.

Trafikskyddet har sammanställt tips från erfarna snöskoterförare i denna Etikett för snöskoterförare.

 • Lär känna din snöskoter, kontrollera din körutrustning. Förbered dig på ändringar i vädret och föret. Om du är alkoholpåverkad, vänta tills i morgon. 
 • Iaktta omgivningen, visa dina egna avsikter. Var förberedd på att hjälpa. Säkerställ att hjälp kommer. Se till att du inte själv får problem när du hjälper. Goda vanor gör att du själv mår bra. Utveckla dina vildmarksfärdigheter.
 • Använd snöskoterleder och spår. Skaffa tillstånd att köra på andras marker. Följ gruppen och håll uppsikt över dem som kommer efter dig. Lär dig orientering och att läsa kartan. Lämna meddelande om när du kommer tillbaka, rutten och etapperna. Ange hur man kan få kontakt med dig.
 • Kör enligt terrängen och snötäcket. Låt inte en okänd terräng överraska dig. Minska hastigheten vid behov – då får du tid att handla i plötsliga och överraskande situationer.  Skotern är inte gjord för att köras på vatten. Därför har hälften av de snöskoterförare som förolyckats drunknat!  En berusad förare kan inte hantera snöskotern.
 • Rör dig på naturens villkor. Ta hand om skräpet och sänk ljudnivån. Respektera djuren och naturens frid. Vårda växtligheten.
 • Öva dig att köra i en säker omgivning. Förbättra dina snöskoterfärdigheter. Gå med i en förening om du kör snöskoter regelbundet och delta i utbildningen.

Snöskoterkörning i grupp

Skotersafari är en populär utflyktsform. Skoteråkning i grupp avviker något från körning ensam. Det viktigaste är att alla deltagare känner till de avtalade förhållningsreglerna och följer dessa.

En ledare för gruppen

Vid skoteråkning i grupp är det viktigt att utse en ledare för gruppen. Gruppledarens uppgift är att göra spelreglerna klara redan nät turen förbereds och ge deltagarna klara instruktioner för att följa dessa. Gruppledaren fungerar även som en kontaktperson gällande ruttplaneringen och den utrustning som ska medtas.

Ruttplanering

Rutten ska planeras så att den inte är för svår, men ändå meningsfull för erfarna skoterförare. Rutten måste vara säker. Tidtabellen för rutten ska planeras så att det finns tid för pauser. Pausplatserna ska väljas så att gruppen är under guidens kontroll och så att ingen åker vilse från gruppen.

Avstånden mellan skotrarna ska vara tillräckligt långa när man kör i kö.

Utrustning

Föraren ska öva på att hantera skotern tillräckligt innan han eller hon beger sig ut på en tur. Gruppens ledare ska övervaka att deltagarna klär sig efter förhållandena och använder övrig skoterutrustning.

Gemensamma handtecken

Gemensamma handtecken som avtalats på förhand gör skoterfärden lättare och säkrare.

Typiska snöskoterolyckor

Snöskoterförarna är en brokig skara. Bland förarna finns både yrkesmänniskor och förare som kör snöskoter sällan eller för första gången. Under de senaste åren har 5–8 personer om året omkommit i snöskoterolyckor.

Merparten av dödsfallen och snöskoterskadorna sker på isarna under veckoslut. Över hälften av dem som omkommit i snöskoterolyckor har varit alkoholpåverkade. Den vanligaste dödsorsaken på isarna är drunkning.

Typiskt för snöskoterolyckor är höga hastigheter och att en skyddshjälm inte används eller att hjälmen används felaktigt.

I lindrigare olyckor har man upptäckt att oerfarna förare använder manöveranordningarna på ett felaktigt sätt. Till exempel kan man trycka gasreglaget i botten oavsiktligt i en kurva, och till följd av detta ökar skoterns hastighet snabbt och man förlorar kontrollen över den och skotern åker av rutten.

Temakretsar: