Råden för bilisterna lämpar sig även för cyklister. Förutse andras handlingar och handla själv så att andra trafikanter kan förutse dina avsikter. Hastigheten ska vara sådan att cyklisten kan kontrollera cykeln även i överraskande situationer.

Hastighetsbegränsningarna ökar möjligheterna för bedömning

Enligt undersökningar är det alltid svårt att uppskatta hastigheten och avståndet för ett fordon som närmar sig. I allmänhet bedöms hastigheten vara mindre och avståndet vara större än vad de i själva verket är. Hastighetsbegränsningarna gör det lättare att förutse den övriga trafiken.

Den högsta tillåtna hastigheten garanterar inte alltid att körningen är säker. Om körningen försvåras av förhållandena, trafikmiljön eller trafiksituationen, är det bäst att sänka hastigheten. Då

  • får du mer tid att göra observationer
  • blir stoppsträckan och stopptiden kortare
  • ökar möjligheterna att hantera fordonet
  • blir följderna lindrigare vid en eventuell krock
  • gör bilens säkerhetsteknik större nytta.

Hastigheten påverkar stannandet och ökar kollisionskraften

Fordonets stoppsträcka består av reaktionssträckan och bromssträckan. I en plötslig situation tar det i allmänhet minst en sekund för föraren att trycka på bromspedalen efter att faran upptäckts (reaktionstid). Till exempel i en hastighet på 100 km/h rör sig bilen 28 meter på en sekund. Vid goda förhållanden är bromssträckan i denna hastighet cirka 43 meter. Fordonets stoppsträcka är alltså cirka 70 meter.

Fordonets hastighet påverkar direkt bromssträckans längd. När hastigheten fördubblas, fyrdubblas bromssträckan. Det samma gäller även omvänt.

Fordonets kollisionsenergi fyrdubblas när kollisionshastigheten fördubblas. Om ett fordon krockar i en hastighet av 50 km/h med ett fast hinder eller med en mötande bil med samma hastighet är den kollisionsenergi som en 80 kg tung människa orsakar och som påverkar människan 3 000 kg.

Vid större kollisionshastigheter minskar en människas möjligheter att klara sig. Fordonets och säkerhetsutrustningens möjligheter att skydda människan blir allt mindre ju större kollisionshastigheterna blir.