Att köra om en häst

Trots att en häst normalt kan bete sig lugnt och vara tränad för trafiken är hästen ändå i grund och botten ett bytesdjur som kan uppföra sig oförutsägbart om djuret blir skrämt. En medelstor häst är av samma storleksklass som en älg, så det finns skäl att vara försiktig om man ska ta sig förbi den. Hästar som ofta rör sig i terräng och längs landsvägar är vana vid bilar och annan trafik, men en häst kan börja skena iväg till exempel av högljudda mopeder eller motorcyklar. Även ljudsignaler från bilar kan skrämma en häst.

En medelstor häst är av samma storleksklass som en älg.

Med bil eller ett annat motorfordon bör du köra om en häst lugnt och sakta samt hålla ett rejält säkerhetsavstånd. Avståndet ska vara tillräckligt stort även efter omkörningen. Om det kommer  mötande trafik, ska du inte köra om just då.

Att ta ögonkontakt med ryttaren eller föraren lugnar även situationen. Om hen ber dig stanna upp genom att lyfta upp handen, stanna. Det kan komma fler ryttare bakifrån eller så kan djuret vara skrämt.

Helljus bör bytas ut mot halvljus under omkörningen.

Det finns ingen anledning att bli och vänta bakom en häst i onödan. Även om hästen har ett begränsat synfält, har den mycket bra hörsel, så det är sannolikt att den har hört att ett fordon har närmat sig.

I trafiken med häst

För att kunna röra sig tryggt i trafiken med en häst krävs också att ryttaren eller föraren känner till trafikreglerna. Hästens synlighet för andra trafikanter förbättras med reflexer. Reflexerna bör placeras på hästens ben så att de syns från alla håll när hästen rör på sig. Sikten förbättras även av att ryttare och förare använder reflexvästar eller -jackor.

Den nya vägtrafiklagen som träder i kraft 1.6.2020 medför ändringar för de som rider. I fortsättningen ska även häst och ryttare, liksom andra hästfordon, ha en belysning i skymning eller mörker, det vill säga ett vitt ljus framåt och ett rött ljus bakåt. För vagnar, slädar och andra hästdragna fordon har detta förutsatts redan tidigare.

Hästens plats på vägen

Hästar som leds längs vägar ska hållas bundna eller på annat sätt kopplade, och får inte medföra fara eller oskäliga olägenheter för trafiken. På gång- och cykelbana får hästar ridas eller ledas endast om banorna är märkta med ett trafikmärke som tillåter ridning. Ridvägen kan vara en kombinerad led eller parallell led i samband med gång- eller cykelbanan. I en kombinerad led är märkena under varandra och i en parallell led är märkena parallella. Om det inte finns något vägmärke måste ryttarna förflytta sig till körbanan. På landsvägen ska ryttare hålla sig till vägens högra kant.

Man får inte röra sig med vagn eller släde på en ridväg.

Enskilda vägar är ofta smala, så det lönar sig att undvika att röra sig med häst där för säkerhets skull. Ridning längs enskilda vägar kan inte förbjudas med vägmärke, om det inte finns någon orsak till förbudet, som trafiksäkerhet eller klart högre underhållskostnader. Väglaget kan varna för hästtrafik med ett märke för annan fara och en tilläggsskylt, om vägen allmänt används för hästtrafik. För att sätta ett permanent trafikmärke även på en enskild väg behövs kommunens tillstånd. Ryttare och förare av hästfordon bör följa bestämmelserna om fordonsförare även på enskilda vägar.

Transport av häst med transportvagn

Den högsta tillåtna hastigheten för kombinationen av hästtransportvagn och bil är 80 km/h. Om man kör efter en hästtransport ska man komma ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Vid omkörning av en hästtransportbil ska man hålla rejäla marginaler även när man återvänder till den egna filen så att hästtransportbilen inte blir tvungen att bromsa vid omkörningen. Innan omkörningen inleds ska föraren säkerställa att det finns tillräckligt med rum för omkörningen.

Temakretsar: