Trafikregler för fotgängare

En fotgängare ska använda en gångbana eller vägren. Om det inte finns en gångbana eller vägren, eller om de av någon anledning inte är framkomliga, ska fotgängaren använda cykelbana eller körbanans kant. På körbanan är fotgängarens plats i första hand i den vänstra kanten. Körbanan ska korsas längs ett övergånsställe (en skyddsväg) om detta är möjligt.

  • En fotgängare som går på en cykelbana ska i allmänhet använda cykelbanans kant.
  • På en körbana ska fotgängaren i första hand använda den vänstra kanten. Den högra kanten ska dock användas om detta på grund av färdleden eller av andra skäl är säkrare.
  • Den som leder en cykel eller en moped ska använda körbanans högra kant.
  • På en gårdsgata får fotgängaren använda alla delar av gatan. Fotgängaren får dock inte i onödan hindra fordonstrafiken.

Även fotgängare är vägtrafikanter som har både rättigheter och skyldigheter. Som vägtrafikant ska fotgängaren följa trafikreglerna och även i övrigt iaktta den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver för att undvika fara och olyckor. Vägtrafikanten får inte i onödan hindra eller störa trafiken.

Genom att använda en reflex i skymning och mörker och genom att korsa körbanan längs ett övergångssälle (skyddsväg) alltid när detta är möjligt kan man öka sin säkerhet som fotgängare. Vid halt väglag kan halkfria skor och förutseende sätt förhindra fall.

Fotgängare som rör sig på en väg i mörker eller skymning ska i allmänhet använda reflexer.

Samspelet lyckas i trafiken när fotgängaren är medveten om de skyldigheter som gäller honom eller henne och följer dem.

På rullstolsanvändare tillämpas de bestämmelser som gäller fotgängare. Detsamma gäller personer som rör sig på ett förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 km/h.

Förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots

Med förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots man användar gångbanan. Det har en elmotor med en effekt på högst 1 kilowatt och största konstruktiva hastighet är högst 15 km/h.

Med fortskaffningsmedel som stöder förflyttning till fots avses till exempel balanserade en- eller flerhjuliga persontransportanordningar, som till exempel balansskotrar (hoverboard), elsparkcyklar och andra liknande eldrivna färdmedel.

Ett sådant självbalanserande lätt elfordon (konstruktiva hastighet är högst 25 km/h) som hålls i balans också när fordonet står stilla eller saknar förare får köras även på en gångbana. Då ska fordonets förare lämna gående fri passage.

Fotgängargrupper och processioner

Övervakade grupper av fotgängare samt ordnade processioner får använda körbanans högra sida i färdriktningen. Grupper med högst två barn i bredd ska använda en gångbana, vägren eller cykelbana om detta är möjligt.

Övervakade grupper av fotgängare samt ordnade processioner som på en obelyst väg använder vägren, körbana eller cykelbana, ska i mörker eller skymning eller när väderleksförhållandena detta förutsätter använda minst en lykta som framåt visar vitt eller gult sken mot vägens mitt och baktill en lykta som bakåt visar rött sken.

Olyckor för fotgängare

Antalet dödsfall i trafiken bland fotgängare har minskat med en tredjedel, och antalet skadade har minskat med en fjärdedel under de senaste tio åren.

Under de senaste tre åren har i genomsnitt 22 fotgängare omkommit och nästan 400 fotgängare skadats varje år. Enligt uppgifterna från år 2018 skadades 84 av dessa allvarligt. Av de omkomna var hälften män. Av de skadade var 57 procent kvinnor. En av tio av dem som omkom och en av 13 av dem som skadades i vägtrafiken var fotgängare.

Över hälften av dödsfall och nio av tio skador inträffade i tätorter. Närmare en femtedel av offren omkom på en skyddsväg. Hälften av skadorna bland fotgängare inträffade på en skyddsväg.

Hälften av alla omkomna fotgängare och en nästan tredjedel av de skadade fotgängarna var över 64 år. När det gäller olyckor på skyddsvägar var fyra femtededelar av de omkomna och nästan en tredjedel av de skadade över 64 år. Över en fjärdedel av de fotgängare som skadats i vägtrafiken var barn eller unga.

Närmare 40 % av alla dödsfall inträffade i mörker eller skymning.  Undersökningskommissionerna för trafikolyckorna uppskattade, att cirka var tredje av gående, som omkom i olyckan i mörker utan reflex, kunde ha klarat sig genom att använda reflex (undersökta dödsolyckor i åren 20132017). 

Kollisionshastighet och fotgängare

Kollisionshastigheten avgör om fotgängaren har möjlighet att klara sig. Sannolikheten att fotgängaren omkommer ökar kraftigt när kollisionshastigheten överstiger 60 km/h. Det S-formade diagrammet i Eero Pasanens doktorsavhandling från år 1991 är kanske det mest citerade resultatet av den finländska trafikforskningen. Diagrammet uppdaterades år 2009 (Rosén & Sander) så att det bättre skildrar den dödsrisk som dagens bilar orsakar för fotgängare.

Temakretsar: