En förutseende förare kan identifiera riskfaktorer i sin egen och andras körning och har på förhand tänkt på hur dessa kan undvikas. Att känna sig själv som förare är nyckeln till förutseende.

Förutseende behövs alltid både före och under körningen. Det är bra att bekanta sig med fordonets manöveranordningar och säkerhetsutrustning före start. Att följa med slitaget på däcken, serva bilen regelbundet och snabbt reparera fel främjar en säker körning.

Onödig stress kan undvikas genom en på förhand uttänkt körrutt och tidtabell. Regelbundna pauser skapar en rytm och bidrar till en avslappnad färd. Att följa med tjänster om väder och väglag och att fatta beslut gällande körningen efter dessa ger goda grunder för att tänka ut rutten och tidtabellen.

Några grundläggande saker krävs för att hålla spelrum under körningen. Hastigheten är den viktigaste enskilda faktorn. Det är även viktigt att förstå växelverkan i trafiken: att observera andra och att medtrafikanterna kan förutse förarens handlingar är viktiga säkerhetsfaktorer. Tillräckligt stora säkerhetsavstånd ökar spelrummet.

Var förutseende – lämna spelrum

Den högsta tillåtna hastigheten garanterar inte alltid att körningen är säker. Många olika faktorer påverkar valet av hastighet. Om körningen försvåras av förhållandena, trafikmiljön eller trafiksituationen, är det bäst att sänka hastigheten. Då

  • får du mer tid att göra observationer
  • blir stoppsträckan och stopptiden kortare
  • ökar möjligheterna att hantera fordonet
  • blir följderna lindrigare vid en eventuell krock
  • gör bilens säkerhetsteknik större nytta

Sänk hastigheten med en fjärdedel – bromssträckan blir nästan hälften kortare
Körhastigheten påverkar direkt bromssträckans längd. När hastigheten fördubblas, fyrdubblas bromssträckan. Det samma gäller även omvänt: när hastigheten sänks med en fjärdedel, blir bromssträckan nästan hälften kortare. I en plötslig situation tar det i allmänhet minst en sekund för föraren att trycka på bromspedalen efter att faran upptäckts (reaktionstid). Till exempel i en hastighet på 100 km/h rör sig bilen 28 meter på en sekund. Vid goda förhållanden är bromssträckan i denna hastighet cirka 43 meter. Fordonets stoppsträcka är alltså cirka 70 meter.

Håll säkerhetsavståndet

I tätort ska avståndet i meter vara minst hälften av körhastigheten (t.ex. 40 km/h – 20 m). Under goda förhållanden på landsväg ska avståndet i meter vara samma som körhastigheten (t.ex. 80 km/h – 80 m).

Observation och växelverkan

En förutseende förare skapar handlingssätt för att undvika olyckor. Fundera ut på förhand vad det lönar sig att göra i olika situationer. Låt blicken svepa och skapa dig en helhetsbild över situationen. Observera vägens riktning, yta, korsningar, andra trafikanter och situationen bakom dig.
Du kan inte alltid se i bilens speglar vad som händer bakom dig i den döda vinkeln. Därför ska du kontrollera den döda vinkeln genom att svänga på huvudet alltid när du ska svänga eller byta körfält.

Som bilist är du alltid i växelverkan med de övriga trafikanterna. Dina handlingar påverkar andra och vice versa. Att visa avsikterna i god tid ökar allas möjligheter till förutseende och säkert agerande.

När spelrummet minskar

Alla förare begår misstag när det gäller förutseende. När spelrummet minskar till 2–3 sekunder, kan en olycka fortfarande undvikas. Att stanna bilen på ett kontrollerat sätt, parera sladd eller väja för ett hinder kan ge en möjlighet att klara dig ur situationen.

Dagens fordon innehåller teknik som hjälper föraren i nödsituationer. Till exempel hindrar bilens antisladdsystem att draghjulen spinner och stabilitetkontrollen hjälper till att parera sladd. En lägre hastighet ökar teknikens möjligheter att hjälpa.

När inget spelrum finns längre

En förutseende förare kan även förbereda sig på det värsta. En kollision mot ett fast hinder i en hastighet på exempelvis 50 km/h motsvarar ett fritt fall med fronten före från taket på ett trevåningshus. Då kollisionshastigheten fördubblas, fyrdubblas kollisionskraften.

Kraften i armarna och fötterna räcker inte till att hålla människan på plats vid en kollision. Säkerhetsbälten och krockkuddar hjälper till att passagerarna i bilen inte slungas mot de inre konstruktionerna i bilen. En krockkudde fungerar på rätt sätt endast tillsammans med säkerhetsbälte.

Temakretsar: