Varje år omkommer i genomsnitt 160 personbilspassagerare, medan 4 000 skadas. De som omkommit i personbil står för 58 procent av alla som omkommit i vägtrafiken och de som skadats i personbil står för över hälften av dem som skadats i trafiken (medeltal för 2010–2012). För unga personbilsförare mellan 18 och 24 år är risken att omkomma dubbelt så stor som för den övriga befolkningen (år 2012).

Olyckor

Dödsfall bland personbilspassagerare koncentreras till landsvägarna. Nio av tio dödsfall och två av tre skador inträffar utanför tätorter. De vanligaste olyckorna är frontalkrockar (46 % av offren) och avkörningar (31 % av offren).

Vart tionde dödsfall och en tredjedel av skadorna sker i tätorter. De vanligaste olyckorna är frontalkrockar (57 % av offren) och avkörningar (16 % av offren).

Riskfaktorer

I allmänhet har trafikolyckorna flera bakomliggande faktorer som kan anses ha bidragit eller orsakat olyckan. Därför är det ofta mycket svårt att utreda orsaken. De olika faktorerna kan ha olika samverkanseffekter beroende på olyckssituationen. Dessutom förknippas slumpmässiga faktorer med olyckorna. Riskfaktorer hos personbilsförare är bl.a. att köra för fort, körning under alkoholpåverkan, trötthet och att uppmärksamheten riktas till något annat än körandet – till exempel till att tala i mobiltelefon.

Körhastighet

Fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Utöver vägens begränsningar ska man beakta bl.a. vägens skick, vädret, föret, sikten, fordonets belastning och lastens art samt trafikförhållandena. Hastigheten ska vara sådan att föraren behåller herraväldet över fordonet. Fordonet ska kunna stannas på den del av den framförvarande körbanan som föraren kan överblicka och i alla situationer som kan förutses. (VTL 23 §, sammanfattning)

Enligt undersökningar är det alltid svårt att bedöma hastigheten och avståndet för ett fordon som närmar sig. Oftast bedöms fordon som närmar sig i en riktning som ökar risken. Således bedöms hastigheten vara mindre och avståndet vara större än vad de i själva verket är.

Med hjälp av hastighetsbegränsningar ökas förarnas möjligheter att bedöma sin egen körning i förhållande till andra. Hastighetsbegränsningarna är betydande faktor även för fotgängarnas och cyklisternas säkerhet. I egenskap av användare av lätt trafik gynnas barn och åldringar mest av låga hastighetsbegränsningar.

En sänkning av hastigheten:

  • minskar olycksrisken
  • lindrar följderna av krockar
  • minskar personskadorna
  • minskar stoppsträckan
  • minskar bränsleförbrukningen och utsläppen
  • minskar bil- och däckkostnaderna.

Att köra för långsamt är inte ett stort problem. Det finns i allmänhet en anledning till att använda en lägre hastighet än hastighetsbegränsningen. Det är bra att vänja sig vi dessa och åtminstone inte fördöma dem som kör med en lägre hastighet än hastighetsbegränsningen.

Hastighetens inverkan på att stanna

Fordonets stoppsträcka består av reaktionssträckan och bromssträckan. Fordonets hastighet påverkar reaktionssträckan. I en plötslig situation tar det i allmänhet minst en sekund för föraren att trycka på bromspedalen efter att faran upptäckts. Om reaktionstiden är en sekund, rör man sig 22 meter vid en hastighet av 80 km/h och 33 meter vid en hastighet av 120 km/h.

Fordonets hastighet påverkar direkt även bromssträckans längd. Om bromssträckan under goda förhållanden är t.ex. 11 meter vid en hastighet av 50 km/h, är den motsvarande bromssträckan 43 meter vid en hastighet av 100 km/h. När hastigheten fördubblas, fyrdubblas bromssträckan.

Hastigheten ökar kollisionskraften

Fordonets kollisionsenergi fyrdubblas när kollisionshastigheten fördubblas. Om ett fordon krockar i en hastighet av 50 km/h med ett fast hinder eller med en mötande bil med samma hastighet är den kollisionsenergi som en 80 kg tung människa orsakar och som påverkar människan 3 000 kg. Om krocken inträffar i en hastighet av 100 km/h är kollisionskraften 12 000 kg.

Vid större kollisionshastigheter minskar en människas möjligheter att klara sig. Fordonets och säkerhetsutrustningens möjligheter att skydda människan blir allt mindre ju större kollisionshastigheterna blir.

 

Stoppsträcka för bil (animation)
Kollisionshastigheten med bil (animation)
Fotgängarens synlighet i mörker (animation)

Temakretsar: