Förarna tar ställning till huruvida de negativa aspekterna i trafiken, som vansinneskörning, körning alltför nära bilen framför och farliga omkörningar har ökat eller minskat. Förarna också bedömer även huruvida de positiva aspekterna i trafiken, som artighet, flexibilitet och säkerhetstänkande har ökat eller minskat.

Trafikskyddet startade mätningar av trafikklimatet år 1992. Utifrån de mätningar som utfördes på 1990-talet kan man konstatera att man har upplevt att klimatet har försämrats sedan mitten av 1990-talet efter en positiv utveckling på flera år.

Temakretsar: