Trafikskyddet producerar information om trafiksäkerhetens tillstånd och utveckling samt de bakomliggande faktorerna till dessa. Uppgifterna samlas in bland annat genom intervjuer och enkäter.

En gång om året mäter Trafikskyddet trafikatmosfären genom att intervjua väganvändare på olika håll i Finland. Trafikskyddet studerar också årligen väganvändarnas beteende i trafiken. Målet för våra observationer är bland annat användningen av bilbälte, körhastigheterna, hur ofta bilister och fotgängare kör och går mot rött ljus, samt användningen av cykelhjälm. Med hjälp av informationen som uppföljningen ger, kan Trafikskyddet komplettera olycksstatistiken för att ge en bild av hur säkerheten utvecklas i trafiken och bedöma effekterna av redan utförda trafiksäkerhetsåtgärder.

Informationen som används för uppföljningen samlas in med hjälp av flera olika verksamhetspartners som arbetar med Trafikskyddet: Institutet för hälsa och välfärd, Inrikesministeriet och Trafikverket.

Trafikskyddets rapporter och utredningar kan fås från katja.makila [at] liikenneturva.fi (informationstjänsten). De flesta finskspråkiga publikationer har en sammanfattning på svenska och engelska.

Temakretsar: