Flest ungdomar dör som förare och passagerare i personbilar. För unga personbilsförare är risken att omkomma dubbelt så stor som för den övriga befolkningen och nästan hälften av skadorna sker i personbil.
För 15–17-åriga män sker flest personskador vid mopedolyckor. För unga kvinnor i samma ålder sker flest personskador när de är passagerare i personbil.

 • Ungefär en femtedel av de personer som omkommer i vägtrafiken är mellan 15 och 24 år gamla, medan var tredje skadad vägtrafiken ingår i denna åldersgrupp.  
 • Cirka en tredjedel av de rattfyllerister som är delaktiga i olyckor med dödlig utgång är unga. Vid allvarliga olyckor har den unga föraren även ofta kört för fort.

I olyckor med dödlig utgång orsakade av unga män (18–24 år):

 • Har hastigheten varit minst 10 km/h för hög i 70 procent av fallen.
 • Har föraren gjort sig skyldig till rattfylleri i 44 procent av fallen.
 • Har den orsakande föraren tidigare trafikförseelser i 60 procent av fallen.

I olyckor med dödlig utgång orsakade av unga kvinnor (18–24 år):

 • Har hastigheten varit minst 10 km/h för hög i 24 procent av fallen.
 • Har föraren gjort sig skyldig till rattfylleri i 6 procent av fallen.
 • Har den orsakande föraren tidigare trafikförseelser i 27 procent av fallen.

(VALT Ungdoms raport 2013)

Typiskt för ungdomars allvarliga trafikolyckor är

 • hög hastighet
 • avkörningar
 • att säkerhetsbältena inte är fastspända
 • att föraren är alkoholpåverkad
 • att föraren är en ung man 
 • att tidpunkten är ett sommarveckoslut.

Ungdomar kan använda nästan alla trafikformer och fordon. Motordrivna fordon, såsom mopeder, mopedbilar och lätta motorcyklar medför sina respektive risker. Hittills har andra trafikanters hastighet medfört problem och skador, medan problemen nu orsakas av ungdomarnas egen hastighet.

Enligt en intervjuundersökning som Trafikskyddet lät göra år 2013 har var tredje (32 %) ungdom brutit mot hastighetsbegränsningen både på landsväg och i tätort åtminstone tämligen ofta.

Det riskfyllda körsättet särskilt hos unga män kännetecknas av höga körhastigheter, små säkerhetsmarginaler, likgiltighet gällande trafikregler, att köra berusad och att köra utan säkerhetsbälte. Den egna körförmågan överskattas också. Olycksrisken hos unga förare ökar ofta när föraren har kompisar med i bilen. Då ökas riskerna även av att föraren vill visa vad han kan samt av behovet av att tävla. Unga män löper flerdubbel risk att dö vid ratten jämfört med unga kvinnor.

Chanserna för att unga vuxna (mellan 18 och 20 år) ska klara sig tryggt i trafiken är tämligen bra vad gäller den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen. Unga vuxna kan använda alla trafikformer, men möjligheten till självständig bilkörning är den synligaste och mest betydande ändringen i åldersgruppen. Det ifrågasättande av auktoriteter som förknippas med att bli självständig fortsätter dock, och särskilt unga män kan bete sig impulsivt och riskfyllt.

Ungdomarna själva är i nyckelposition när det gäller att minska trafikolyckor bland unga förare. Unga förare borde ända från början tillägna sig ett ansvarsfullt och förutseende körsätt, där de reservererar tillräckligt med spelrum för plötsliga och överraskande situationer.

Även familjens stöd och trafikfostran i skolor och bilskolor har en viktig roll i att främja ett säkert körsätt och en ansvarsfull attityd hos unga förare. Ungdomarna är olika, men enligt undersökningar lyssnar de bäst på likställda personer. Att ungdomarna sköter om varandras säkerhet är något som förtjänar uppmuntran. Om trafikfostran genomförs i grupper av likställda, borde man vid planeringen ta hänsyn till gruppens sammansättning.

Risken minskar med körerfarenhet och ålder

Unga män löper större risk att omkomma i trafiken i egenskap av personbildförare än övriga åldersgrupper. Merparten av ungdomarna tillhör dock inte riskgruppen. Cirka var tionde ungdom uppskattas uppvisa ett tydligt riskfyllt beteende, såsom att köra berusad, för fort och utan säkerhetsbälten (Salo, Keskinen 2003).

För unga vuxna orsakas flest problem i trafiken av alkohol och övriga droger, höga hastigheter och att inte använda säkerhetsbälte. Vid sidan av den ringa körerfarenheten ökas riskerna av den livserfarenhet som saknas på grund av åldern.

Olycksrisken hos unga förare minskar i och med att körerfarenheten ökar. En oerfaren förare kan inte alltid fästa uppmärksamhet vid sådana saker som kan orsaka farliga situationer. Enligt försäkringsstatistiken är antalet trafikskador bland dem som kör för första året tredubbel jämfört med dem som kört i tre år när antalet körkort ställs i proportion.