Olika metoder och tillvägagångssätt kan tillämpas för att påverka ungdomars attityder och beteende i trafiken: information och fakta, personliga erfarenheter och även vädjan till ungdomarnas känslor. Ungdomarnas delaktighet i verksamheten engagerar dem även i att förbättra trafiksäkerheten – ungdomarnas godkännande för arbetet bidrar till att det blir framgångsrikt.

Utöver föräldrar och likställda är de viktigaste kanalerna för att påverka ungdomar:

  • läroanstalter på andra stadiet
  • försvarsmakten
  • hobbyorganisationer, andra ungdomsorganisationer samt ungdomsväsendet.

Läroanstalter på andra stadiet

Bakgrunden till Trafikskyddets och Invalidförbundets gemensamma program Menossa mukana är bekymret över att ungdomarna utgör den största riskgruppen i trafiken.  I programmet medverkar Jarmo och Tero, som skadades i trafikolyckor när de var unga. De är rullstolsbundna och besöker yrkesläroanstalter, gymnasier, högstadier och garnisoner för att diskutera med ungdomarna om vad man kunde göra annorlunda i trafiken.

Ytterligare information och begäran om besök: Trafikskyddets distriktsbyråer.

Trafiksäkerhetsprojekt som del av kurs i läroanstalter på andra stadiet

Trafikskyddet och Nuorten Akatemias gemensamma projekt Päätä itse! (Bestäm själv!) uppmuntrar ungdomar till egen trafiksäkerhetsverksamhet. Päätä itse! uppmuntrar unga att skapa idéer för och genomföra egna projekt, där temat är att förbättra trafiksäkerheten.

Ofta kräver projekt av den här typen att en vuxen är närvarande och uppmuntrar de unga, och därför lämpar projektet väl som en del av en kurs på andra stadiet eller som ett projekt som genomförs på en ungdomsgård. Genom att stödja ungdomarnas egen verksamhet och inlärning försöker man förebygga riskfyllt beteende och trafikolyckor bland ungdomer. Den särskilda målgruppen för Päätä itse! är unga mellan 16 och 19 år, men man försöker även nå vuxna som verkar med ungdomar.

Samarbete med försvarsmakten

År 2009 startades samarbetsprojektet Givakt i trafiken med Försvarsmakten och Soldathemsförbundet. Varje år når projektet cirka 24 000 rekryter. Målet är att skapa en diskussion om de risker som förknippas med att beväringarna rör sig i trafiken och hur dessa risker kan undvikas samt att förstärka trygga handlingsmodeller. Projektet omfattar bland annat gruppdiskussioner ledda av beväringschefer samt kampanjer i soldathem.

Hobbyorganisationer, andra ungdomsorganisationer samt ungdomsväsendet

Idrottsorganisationer har insett sitt ansvar även när det gäller trafiksäkerheten hos deltagarna. För närvarande förs diskussioner om spelregler i många föreningar och lag. Ett diskussionstema är hur man kan genomföra nödvändiga förflyttningar till träningar och tävlingar på ett så säkert sätt som möjligt.

Målet för projektet Turvallisesti harrastuksiin (Säkra hobbyresor) är att säkra hobbyresor ska bli en integrerad del av ungdoms- och idrottsorganisationernas verksamhet. I projektet har Trafikskyddet tagit fram en handbok och presentation som stöd för ledare av ungdomsgrupper vid behandlingen av ämnet.

Trafikskyddet, Institutet för hälsa och välfärd samt Ehyt rf har gjort upp ett info- och metodpaket för ungdomsledare inom olika sektorer. Metodpaketet ger information om de vanligaste olyckorna som ungdomar råkar ut för, om trafiksäkerheten och om hur användingen av berusningsmedel förknippas med dessa. Paketet innehåller även en sammanställning av olika metoder för inlärning i grupper av likställda för att behandla ämnena.