Olycksrisken börjar öka stadigt vid cirka 70 års ålder. Kroppen som blir skörare är mer utsatt för allvarliga skador och för att man omkommer i trafiken. Ändringarna i kroppen påverkar också hurdana olyckor den åldrande befolkningen typiskt hamnar i. Äldre personer observerar trafiksituationer, bedömer och reagerar på dem långsammare, vilket gör särskilt komplicerade trafiksituationer utmanande.

Att åldras ändrar ofta människan långsamt och så småningom, därmed är ändringarna också mycket individuella. Även om åldern medför olägenheter och brister som gör det svårare att röra sig, kan många äldre personer kompensera för dessa genom förutseende och försiktighet. Erfarenhet och övervägning är faktorer som ökar säkerheten.

Det är även bra att beakta vilka effekter sjukdomar och läkemedel som blir vanligare då man åldras har. I bästa fallet främjar behandling av sjukdom och medicinering säkerhet i trafiken. Det är viktigt att man observerar sitt tillstånd innan man ger sig ut i trafiken och när man är där.

Trafiksäkerhet för äldre personer enligt statistik

Var fjärde person som avled och var sjunde som blev skadad i vägtrafiken under 2015 var en äldre person. Den största delen av allvarliga trafikolyckor som drabbar äldre personer sker då man åker bil, antingen som förare eller passagerare. En kropp som åldras är mer benägen att bli skadad och skadorna läker sämre än hos yngre personer.

När befolkningen åldras ökar antalet äldre personer med körkort. Antalet körkortsinnehavare mellan 65 och 69 år kommer att öka med över 10 procent mellan 2010 och 2040 och antalet körkortsinnehavare mellan 70 och 74 år kommer att öka med nästan 65 procent. Under denna tid uppskattas antalet körkort hos personer mellan 75 och 79 år att 2,5-faldigas och mer än fyrdubblas hos personer som fyllt 80 år.

När befolkningen åldras ökar antalet äldre personer med körkort. Man uppskattar att antalet körkort ökar mellan 2010 och 2040

•    över 10 procent hos 65–69-åringar
•    nästan 65 procent hos 70–74-åringar
•    cirka 2,5-faldigt hos 75–79-åringar och
•    fyrdubblas hos personer över 80 år.

Att antalet körkort ökar får delvis sin förklaring av att äldre personer är friskare än tidigare och både vill och kan fortsätta köra själv. Friska och välmående äldre förare som är vana vid att köra utgör inte heller en särskild risk i trafiken.

Se tabell över personer som har körkort och som fyllt 65 år (på finska, Trafi). 

Typiska risker för äldre personer i trafiken är

  • att som förare köra i en korsning trots väjningsplikt, särskilt när man svänger till vänster
  • att som fotgängare korsa en skyddsväg samt att man faller när det är halt och
  • att som cyklist köra i en korsning.

Orsakerna bakom allvarliga trafikolyckor som orsakas av äldre förare är oftast observations- och körfel samt sjukdomsattacker särskilt vid avkörningar. Äldre personer orsakar färre olyckor som kopplas till alkohol och fortkörning jämfört med den övriga befolkningen.

Vart tredje dödsfall och över hälften av skador hos äldre fotgängare sker på skyddsvägen.  Därför är det viktigt att göra det tryggt att korsa vägen med hjälp av strukturella lösningar och att lugna ner biltrafiken. En refug mellan körfälten hjälper att bedöma den passerande trafiken och ger en möjlighet att vila.

Äldre cyklister löper en större risk att omkomma i trafiken jämfört med den övriga befolkningen. Att cykla är emellertid liksom promenader ett bra sätt att upprätthålla funktionsförmågan.

Att främja trafiksäkerhet bland äldre personer

Att befolkningen åldras måste beaktas bland annat vid trafikplaneringen. Trafikskyddet försöker påverka beslutsfattarna så att behoven av att röra sig och säkerheten hos äldre personer beaktas vid lösningar gällande trafiken. Till exempel erbjuds kommunerna en verksamhetsmodell för att kartlägga farliga platser i trafikmiljön.

För äldre personer ordnas bl.a. temamöten  om olika teman som gäller transport och att röra sig samt konditionskurser för seniorförare . Utbildningar och evenemang ordnas till exempel på begäran av pensionärsorganisationer och äldreråd, och i planeringen beaktas beställarens önskemål. Även yrkesmänniskor som arbetar med äldre personer och anhöriga ordnas evenemang som behandlar olika teman. Dessutom ordnar vi i samband med olika kampanjer evenemang och deltar i seniorevenemang som ordnas både lokalt och nationellt. Distriktsbyråerna ger mer information om lokal verksamhet i olika områden.

Vi producerar omfattande material om trafiksäkerhet för äldre personer bland annat i form av handböcker. Materialet kan skrivas ut och beställas under rubriken Material. För äldre förare erbjuds material för självvärdering vid körning och anskaffning av lämplig bil.

Målet är att äldre personer ska kunna röra sig tryggt, aktivt och självständigt även när de åldras.

Temakretsar: