Många kommuner har provat på kartläggningar av farliga ställen i trafiken. Dessa kartläggningar utförs av äldre personer. Verksamheten baseras på tanken om att äldre personer själva vet bäst vilka problem som förekommer i trafiken. Ett sätt att göra trafiken säker och fungerande för äldre personer, och samtidigt för alla andra, är att korrigera de missförhållanden som äldre personer upplever.

De kartläggningar av farliga platser som utförs av äldre personer ger kommunerna värdefull information om de missförhållanden som de äldre upplever i trafiken. De ger information för kommunernas trafiksäkerhets- och tillgänglighetsplaner samt äldrepolitiska program. Genomförandet av kartläggningen kan även införas som en del av åtgärdsprogrammen. I verksamheten förverkligas principen i kommunallagen om att kommunens invånare ska ha förutsättningar att delta i och påverka kommunens verksamhet (kommunallagen 365/95, 27 §).

Genomförandet av kartläggningen i kommunen lämpar sig väl för äldrerådets verksamhetsfält. Det är ett samarbetsorgan för äldre personer, kommunens myndigheter, äldre- och pensionärsorganisationer samt övriga äldre personer och verkar i nästan alla kommuner.

De problem som upptäcks vid kartläggningen tillkännages de ansvariga instanserna i kommunen. Dessa instanser kan vara kommunens tekniska sektor, underhållet, vägdistriktet eller vägmästaren, den ansvariga enheten för kollektivtrafik samt tomtägarna. Ansvaret för att följa upp åtgärderna för att avlägsna problemen ligger enligt denna verksamhetsmodell även hos äldrerådet.

Olika åtgärder för att förbättra säkerheten för lätt trafik:

  • lugna ner biltrafiken
  • avsmalningar och farthinder på gatan
  • byggande av cykelvägar
  • ledernas ytor hålls jämna och halkfria
  • det ordnas bänkar och platser att vila på längs lederna
  • lederna är välskötta
  • byggande av refuger för att göra det lättare att gå över vägen
  • tiden för grönt ljus justeras så att äldre personer hinner korsa gatan.

Verktyg för att genomföra kartläggningen

Trafikskyddet har tagit fram material för att genomföra kartläggningar av farliga platser i kommuner. I materialet ingår en broschyr och blankett som är tillgängliga antingen elektroniskt eller genom att beställa dem avgiftsfritt via avsnittet Material.

Temakretsar: