Trafiktips
Bilkörning

Under årets mörkaste tid, i december 2015 lät Trafikskyddet göra en enkät*, i vilken man frågade, om föraren under den senaste veckan hade använt mobiltelefon under körning. Var tredje uppgav att de hade använt telefonen, och var tionde uppgav att de använt sms. Fyra procent använde internet och två procent uppgav att de hade fotograferat eller filmat under tiden som de hade kört bil.

”En brett forskningsresultat har visat att användning av mobiltelefon under körning mångfaldigt ökar risken att råka ut för olyckor. Under vintern försvårar också mörkret och snöyran varseblivningen och halka gör att bromssträckan blir längre. Om blicken under tiden är fäst på mobiltelefonen och tankarna på meddelandeinnehållet, bidrar föraren själv till den ökade risken för att en olycka ska inträffa”, säger Trafikskyddets planerare Petri Jääskeläinen.

Mörkret minskar användning av mobiltelefon under körning

De som undersöker olyckor talar ofta om ackumulerade risker för att råka ut för en olycka. Med detta menar man, att man som olycksorsak inte nödvändigtvis kan särskilja endast en orsak, utan att det finns flera orsaker som har samverkat för att olyckan ska inträffa.

”Föraren har den avgörande beslutsmakten gällande vilka risker man tar när man kör. Det är skäl att som förare väga betydelsen av olika risker och också förstå att de kan ha en möjlig samverkan”, betonar Jääskeläinen.

I enkäten som gjordes i december utredde man också vilka förändringar i körbeteendet som mörkret innebär. Sex av tio förare undviker helt risken med att använda mobiltelefonen och låter helt bli att använda mobiltelefonen när de kör då det är mörkt. Var femte uppger att de har minskat användningen av mobiltelefon under den mörka tiden jämfört med när det är ljust.

För en del av dem som svarat innebär mörkret inte någon skillnad gällande mobiltelefonanvändning under körning. En femtedel uppgav att de använder mobiltelefon i samma mån som när de kör under den ljusa tiden.

Tilläggsinformation:

planerare Petri Jääskeläinen, 020 7282 322

*Undersökningen utfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Materialet samlades in i december 2015 som en internetpanel i GallupForum. Sammanlagt intervjuades 1658 personer, varav 1290 bilister d.v.s. 78 procent.

Tagit: 
tarkkaamattomuus, Kun ajat aja