Trafiktips
Bilkörning

Om det inte finns en speciell omkörningsfil, kör man i den mötande trafikens fil under omkörningen. Trafikskyddet repeterar för dem som tänker köra om att man endast får byta körfält eller förflytta fordonet i sidled om det kan göras utan att förorsaka fara för övrig trafik – varken för mötande eller trafik i samma körriktning.

”Under tiden som man kör om hinner bilarna förflytta sig en lång sträcka. När man kör om bör man försäkra sig om att sikten är klar på en tillräckligt lång sträcka. Om sikten är nedsatt, vägen kurvig eller om det finns kö framför bilen som man tänker köra om bör man låta bli att köra förbi”, konstaterar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

Under omkörning och i trafiken i övrigt är det av största vikt att visa andra trafikanter hänsyn genom att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Man byter körfil och återvänder till den egna körfilen med tillräcklig säkerhetsmarginal. En bra minnesregel är att återvända till den egna körfilen först när man kan se hela fordonet som man har passerat i sin backspegel. Vid behov måste man också kunna avstå från att köra om.

”Hastigheten för den trafik som närmar sig är ofta svår att beräkna. Om man efter att man har påbörjat en omkörning märker att det var ett felaktigt beslut, bör man kunna avstå från att köra förbi och återvända till sin körfil. Onödiga risktagningar hör inte till trafiken”, betonar Elovaara.

Begrunda ytterligare en gång om du verkligen behöver köra om

Den tid som man vinner genom att köra om är ofta marginell, men omkörningarna kan förorsaka farliga situationer och göra trafikströmmen osmidig. Enligt lagen får man byta körfil eller förflytta fordonet i sidled endast när det kan ske utan att förorsaka fara för övrig trafik.

”Om föraren upprepat råkar ut för situationer där han eller hon upplever att man borde köra om, är det skäl att granska den egna körhastigheten. Ibland kan det vara bra att låta foten vila och låta hastighetskontrollen sköta hastigheten, njuta av körningen och den jämna körningen som även sparar bränsle”, konstaterar Elovaara.

Spelregler för säker omkörning:

  • Begrunda före varje omkörning om det verkligen finns behov av att köra om.
  • Lägg märke till trafiken som närmar sig bakom och försäkra dig om att du har tillräckligt bra sikt. Det krävs överraskande mycket plats för att köra om.
  • Påbörja omkörningen på ett tillräckligt långt avstånd från fordonet som ska passeras.
  • Visa din avsikt att köra om genom att blinka. Blinka även när du återvänder till den egna körfilen.
  • Kör försiktigt över i omkörningsfilen. Sväng långsamt också när du ska återvända till den egna körfilen.
  • Försäkra dig om säkerhetsavståndet till det fordon som du ska köra om. Återvänd till den egna körfilen först när du ser hela fordonet som du har passerat i backspegeln.
  • Det är inte tillåtet att köra med överhastighet när man kör om.

Tilläggsinformation:

säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, 020 7282 315