Trafiktips
Lätt trafik
Cykling

”Att cykla i staden är inget att vara rädd för. Om det inte finns någon cykelbana längs den egna rutten och man är osäker på hur man ska cykla kan man på förhand planera rutten så att man kan cykla längs cykelleder så mycket som möjligt. Om det inte finns en cykelbana ska cyklisten cykla på vägen”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Varpu Tavaststjerna.

Gångbanan är för gående. Endast barn under 12 år får cykla på gångbana. På körbanan ska man cykla så nära vägkanten som det är säkert. Man behöver inte cykla alldeles vid kantstenarna, utan en bit ifrån för eventuella farosituationer. Man bör hålla ett säkerhetsavstånd i synnerhet till bilar som står parkerade vid vägkanten.

Beträffande valet av rätt körlinje för en cyklist i staden har Janne Nurminen, ordförande för föreningen HePo, ett bra tips: oftast är det säkert att cykla just där bilarnas högra hjulspår löper.

Valet av rätt körlinje gör att andra trafikanter lättare kan förutse cyklistens avsikter och detta gör att cyklingen blir säkrare. Den som cyklar bland bilar bör beakta att en cyklist på körbanan är jämförbar med en bilist.

”En cyklist är fordonsförare och har således samma rättigheter och skyldigheter som andra fordonsförare. På körbanan gäller samma trafikregler för cyklisten som för bilisterna”, konstaterar Nurminen.
 

Man bör hålla ett säkerhetsavstånd i synnerhet till bilar som står parkerade vid vägkanten. Foto Jukka Fordell / Trafikskyddet.

Trafiken är ett samspel

Också cyklisten bör anpassa hastigheten till den nivå som situationen kräver. Betydelsen av situationshastighet märks tydligast i städer och tätorter, där det finns många olika trafikanter som rör sig med olika hastighet. Ett förutseende körsätt innebär att man bör visa sina avsikter för övriga trafikanter. Cyklisten visar att han eller hon tänker svänga genom att visa riktningstecken – man visar med ordentligt utsträckt arm före man börjar svänga.

”Att visa riktningstecken med armen är som bilens blinkers: ge tecken i god tid innan du byter körfält”, betonar Tavaststjerna.

Tilläggsinformation:

kontaktchef Varpu Tavaststjerna, Trafikskyddet, 020 7282 339
ordförande Janne Nurminen, Helsingin Polkupyöräilijät, 044 3534 922

De viktigaste trafikreglerna för cyklister finns i Trafikskyddets handbok ”Till fots och med cykel”.

Principerna för att cykla förutseende:

  • Som cyklist är du fordonsförare och har skyldigheter.
  • Känn till och behärska trafikreglerna. På körbanan gäller samma trafikregler för cyklister som för bilister.
  • Anpassa hastigheten till situationen.
  • Koncentrera dig på trafiken. Iaktta andra trafikanter.
  • Kom ihåg rätt utrustning: hjälm, lykta och reflexer.
  • Håll till höger och kör efter varandra.
  • Visa dina avsikter för andra. Visa riktningstecken när du ska svänga och plinga i klockan när det behövs. Försäkra dig om att andra trafikanter lägger märke till dig.

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) är en förening som grundades 1981 och vars huvudsyfte är att främja en säker, smidig och trivsam cykling i Finland och i synnerhet i huvudstadsregionen. www.hepo.fi
 

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet. www.liikenneturva.fi/sv