Meddelanden
Bilkörning
Gående
Riksomfattande

Trafikskyddet kartlade finländarnas upplevelser av skyddsvägar genom en enkät i början av sommaren 2019.* Enkäten visar att 44 procent anser att bilisterna beaktar fotgängarna väl vid skyddsvägar utan trafikljus. Tre av fem tycker att det är säkert att gå över vägen på en skyddsväg. En femtedel av dem som svarade på enkäten uppger emellertid att de är rädda för att använda vissa skyddsvägar. Två av fem uppger sig ha upplevt en farlig situation eller råkat ut för en olycka som fotgängare på en skyddsväg.

”Barnets skolväg består inte enbart av skyddsvägar, men ofta oroar man sig mest för situationer där barnet måste gå över en väg. Vi vuxna ska tillsammans ansvara för trafiksäkerheten för barn, oavsett om det är fråga om egna eller grannarnas barn. Jag vill utmana alla vuxna att föregå med gott exempel och följa trafikreglerna”, säger Anna-Liisa Tarvainen, vd för Trafikskyddet.

En fjärdedel av de bilister som svarade på enkäten upplever att körandet skulle bli långsamt och frustrerande om de väjde för alla fotgängare som är på väg att gå ut på en skyddsväg.

”Föraren ska väja för fotgängare som är på väg att gå ut på en skyddsväg. Vi är inte ensamma i trafiken utan måste ta hänsyn till andra trafikanter och respektera de gemensamma reglerna. Om man blir irriterad av att väja för andra måste man ändra sin attityd”, betonar Tarvainen.

Alliansmodellen kunde tillämpas på säkerhetsarbetet

Under de senaste tre åren har det inte inträffat en enda olycka med dödlig utgång vid skyddsvägar bland barn och unga. Så ska det vara även i fortsättningen.

”Det pågår en förändring i vår skyddsvägskultur. Det krävs fortfarande mycket arbete och alla kan påverka utvecklingen. Varje barn ska kunna gå säkert till skolan. På samhällsnivå är en säker skolväg en viktig mätare på en säker vardag. Det är även fråga om jämlikhet. Säkerheten i vägtrafiken är en del av helheten för intern säkerhet, som även beaktats i regeringsprogrammet”, säger Tarvainen.

Trafikskyddet föreslår att man ska ta lärdom av alliansmodellen, som används i vägprojekt, vid planering och genomförande av arbetet med trafiksäkerhet.

”Alliansmodellen innebär att flera branscher och organisationer samarbetar mot ett gemensamt mål. Sådant målinriktat och öppet teamarbete behövs även inom trafiksäkerheten”, säger Tarvainen.

*Trafikskyddet utredde finländarnas upplevelser av skyddsvägar genom en enkät vid månadsskiftet maj–juni 2019. Enkäten genomfördes av Kantar Oy på uppdrag av Trafikskyddet och besvarades av 1 082 personer, varav 78 procent var bilister.

Tagit: 
skyddsväg, skolvägen