Meddelanden
Lätt trafik
Riksomfattande

Lärarna i Finland anser att trafikfostran är viktig och ett effektivt sätt att påverka elevernas agerande i trafiken. Så gott som alla lärare som svarade på Trafikskyddets enkät* (98,5 procent) säger sig inkludera trafikfostran i sitt arbete. Fyra lärare av fem anser att det är möjligt att påverka elevernas agerande i trafiken genom trafikfostran.

”De teman som lärarna ser som viktigast att ta upp är trafikregler, användning av säkerhetsbälte och ouppmärksamhet. Enkäten visar att trafikfostran i många skolor genomförs långsiktigt och regelbundet”, säger Eeva-Liisa Markkanen, planerare på Trafikskyddet.

Mer än en tredjedel (36 procent) av lärarna ansåg dock att deras eget kunnande som trafikfostrare behövde stärkas. Högstadielärarna behöver mer stöd än sina kolleger på lågstadiet.

Trafikfostran ingår i läroplanen för alla årskurser. Av de högstadielärare som besvarade enkäten ansåg dock så många som var femte att trafikfostran inte hör till deras arbetsbild. Det är inte så konstigt att klasslärarna på lågstadiet rapporterar att de lyckas bättre med trafikfostran än ämneslärarna på högstadiet”, förklarar Markkanen.

80 procent av lågstadielärarna ansåg att det var lätt att inkludera trafikfostran i undervisningen. Av lärarna högstadielärarna var bara 56 procent av denna åsikt. Enligt enkäten fungerar också samarbetet kring trafikfostran med föräldrarna bättre på lågstadiet än på högstadiet.

”Högstadiets verksamhetsmiljö är annorlunda än lågstadiets, och ämneslärarna har svårt att hitta utrymme för trafikfostran. Trafikfostran är ändå viktig även för högstadieelever. Man måste därför hitta sätt att stödja högstadierna och deras lärare – särskilt när det gäller att göra trafikfostran till en del av undervisningen i vardagen”, säger Markkanen.

Elevernas delaktighet bör stärkas, ledningens stöd är viktigt

Endast en dryg femtedel (22 procent) av de lärare som svarade på enkäten uppgav att eleverna deltar i planeringen och genomförandet av trafikfostran. Delaktigheten behöver stärkas på alla utbildningsnivåer.

”Trafikfostran är effektiv när den kombineras med elevens egna erfarenheter och sätt att röra sig i näromgivningen. Det är också bra att dela med sig av metoder för att göra eleverna delaktiga såväl inom som mellan skolorna – ett bra exempel på det är Trafikskyddets idétävling, som gav 27 förslag från olika delar av Finland”, berättar Markkanen.

I enkäten framgick att de lärare som upplevde att skolans ledning stödjer genomförandet av trafikfostran ansåg att trafikfostran och säkerhetsfrågorna beaktades bättre i skolan. De gav också högre betyg till sin egen beredskap att lära ut trafikkunskap och var mer medvetna om hur trafikfostran ingår i grunderna för läroplanen.

”Bra trafikfostran förutsätter att ansvaret inte ligger på enskilda lärare. Enhetlig praxis och stöd från skolans ledning har en stor betydelse för hur högklassig trafikfostran i praktiken är. Även samarbetet med föräldrarna är viktigt”, påminner Markkanen.

Du kan besöka Trafikskyddet i monter 6h90 på Educa-mässan för att diskutera resultaten av enkäten. Vi har också bland annat ett utmaningshjul, som utmanar lärare att fundera på sin roll som trafikfostrare. Vi ses på mässan!

*Trafikskyddet kartlade lärarnas erfarenheter av trafikfostran med hjälp av en webbenkät under hösten 2018. Sammanlagt 387 lärare från finsk- och svenskspråkiga skolor på olika skolnivåer svarade på enkäten. Läs mer om resultaten här.

Trafikskyddets kostnadsfria material för lärare finns på vår webbplats på adressen trafikskyddet.fi/larare. Bekanta dig med materialet och använd det!