Meddelanden
Gående
Andra trafikant former
Riksomfattande

Elsparkcyklarna, som är avsedda för gemensam användning och som kan användas till exempel med hjälp av en mobilapp, har i år blivit en ny, stark trend i Finland. Till exempel i Helsingfors finns redan ett flertal olika aktörer som tillhandahåller tjänsten i fråga. Från andra håll i Europa har man dock redan fått täta rapporter om olika problem med elsparkcyklarna och till och med om olyckor med dödlig utgång. I Helsingfors har man berättat om skador som elsparkcykelåkare fått.

Av Trafikskyddets färska enkät framgår att en stor del av finländarna känner oro över hur elsparkcyklarna inverkar på trafiksäkerheten. Över tre av fem (63 %) av de som svarade ansåg att de nya sätten att ta sig fram, till exempel elsparkcykel, gör det svårare att förutse trafiken. Nästan lika många av de som svarade (59 %) upplevde att eldrivna fortskaffningsmedel, till exempel elsparkcyklar, orsakar en känsla av osäkerhet som fotgängare.

”Skillnaderna i hastighet ökar snabbt när man på kombinerade cykelvägar och trottoarer tar sig fram på allt flera sätt. Tillräckligt låg hastighet och beaktande av andra vägtrafikanter är mycket viktiga saker. Den maximala hastigheten för fordon som hyrs ut är 25 km/h, vilket innebär att de räknas till lätta elfordon som kan jämställas med cyklar. Därför får man inte använda dem på trottoarer. Det lönar sig att skydda huvudet med en hjälm”, påminner Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

Bli bekant med fordonet och ge dig nykter ut i trafiken

Nya sätt att ta sig fram är dock också till nytta för stadsborna genom att erbjuda ännu behändigare sätt att ta sig från en plats till en annan. Nästan tre av fem (59 %) som svarade på enkäten ansåg det positivt att man erbjuds nya möjligheter att röra sig i trafiken, till exempel elsparkcyklar och stadscyklar.

”Det är roligt att det nu finns allt fler sätt att ta sig från en plats till en annan. Om man ska köra ett främmande fordon för första gången lönar sig ändå att först sätta sig in i fordonet på en trygg plats där man inte stör annan trafik. Detta för att man säkert till exempel ska kunna stanna elsparkcykeln vid behov. Dessutom lönar det sig att vara nykter och även i övrigt alert – särskilt i stadstrafiken sker mycket och i snabb takt”, påminner Valtonen.

Lämna elsparkcykeln på en säker plats

Merparten av debatten i Finland om elsparkcyklar har gällt parkeringen av dem på farliga ställen. De flesta företag som hyr ut elsparkcyklar har inte några fasta stationer, utan användarna kan lämna dem på en lämplig offentlig plats. Användaren ska dock se till att elsparkcykeln inte lämnas på en plats som hindrar andra vägtrafikanter eller till och med kan orsaka farosituationer.

”Att lämna en elsparkcykel efter användningen på en gångled orsakar problem för alla, särskilt för synskadade. Man kan alltså inte lämna elsparkcykeln var som helst, man måste ta hänsyn till andra vägtrafikanter”, betonar Valtonen.

*Finländarnas åsikter om trafiken utreddes med hjälp av en enkätundersökning i maj–juni 2019. Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet och besvarades av 1 082 finländare, varav 78 procent, dvs. 849 personer, var bilister.