Meddelanden
Cykling
Riksomfattande

I Trafikskyddets nya utredning undersöktes alla trafikolyckor med dödlig utgång bland cyklister under åren 2011–2015. Som källa användes Statistikcentralens och Trafikverkets uppgifter om vägtrafikolyckor samt Institutet för olycksinformations material om de olyckor som undersökts av undersökningskommissionerna.

Under undersökningsperioden på fem år dog sammanlagt 116 cyklister i vägtrafikolyckor. Av dem var två tredjedelar män, och åtta personer var under 18 år. Över hälften av offren hade fyllt 65 år, och var fjärde var 75 år eller äldre.

Kollisionerna med motorfordon sker oftast när man korsar vägen

I sex av tio olyckor, dvs. i sammanlagt 72 fall, var ett motorfordon inblandat i olyckan. Hälften av olyckorna mellan cyklister och motorfordon med dödlig utgång skedde på en fortsättning på cykelbana.

”Även om speciellt de trafiksituationer som anknyter till fortsättningar på cykelbana anses vara otydliga och riskfyllda, skedde hälften av kollisionerna mellan en cykel och ett motorfordon i andra situationer”, säger Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

Svårigheterna med korsningsarrangemangen på cykelbanor anses bero på bland annat att de flesta cykelbanor i Finland är dubbelriktade, och att fortsättningen på cykelbanan nästan alltid placeras i anslutning till en skyddsväg.

”Denna praxis är problematisk speciellt med tanke på snabba cyklister. För motorfordonsförare är det svårt att upptäcka cyklister som åker i ”fel” riktning i förhållande till körriktningen. Därför var det överraskande att detta problem inte kom fram i de olycksfall som granskades i utredningen. En annan förvirrande faktor som gäller korsningsarrangemang är avståndet mellan fortsättningen på cykelbanan och korsningen: än är fortsättningen en del av korsningen, vilket innebär att det svängande fordonet ska väja, än ligger fortsättningen utanför korsningen, vilket innebär att cyklisten som kommer till fortsättningen på cykelbanan är den som ska väja”, beskriver Valtonen komplexiteten med korsningsarrangemang.

”För att säkerheten för cykeltrafiken ska kunna förbättras, behövs det entydiga och tydliga trafikarrangemang. De styr även var och en att agera på rätt sätt i trafiksituationer, oavsett fordon”, fortsätter Valtonen.

Alkohol ligger bakom många singelolyckor

Under åren 2011–2015 statistikfördes sammanlagt 44 olyckor där en cyklist dog och där ett motorfordon inte var inblandat. De flesta av dessa var singelolyckor. I två fall blev cyklisten överkörd av ett tåg, i fem fall krockade cyklisten med en annan cyklist och i två fall kolliderade cyklisten med en fotgängare.

I åtminstone tre singelolyckor var det fråga om en sjukdomsattack, och i åtminstone åtta fall var cyklisten kraftigt berusad. Ofta undersöks cyklisternas singelolyckor inte, och därför är också uppgifterna om dem bristfälliga.

”Tyngdpunkten i utredningen låg på olyckorna mellan cyklister och motorfordon, men det är värt att notera att singelolyckorna utgör en dryg tredjedel av alla de olyckor med dödlig utgång bland cyklister som finns med i statistiken över vägtrafikolyckor. Dessutom spelar alkohol en betydande roll i dessa olyckor”, betonar Valtonen.

Tagit: 
Cykling, olycksstatistik, vägtrafikolyckor