Meddelanden
Lätt trafik
Riksomfattande

Trafikskyddet utredde finländarnas attityder till trafiken i maj 2017 med en gallup-enkät. Av de finländare som svarade sade över hälften att vädret hade en betydande inverkan på den egna cyklingen. Nästan fyra av tio ansåg även att omfattningen och underhållet av cykelvägsnätverket hade betydelse. Att ha tillgång till en el-cykel med hjälpmotor och att cykellederna hölls i skick under vintern ansågs öka den egna cyklingen.

”Av svaren att döma är många av den åsikten att till exempel cykla till jobbet känns bra och eftersträvansvärt. I praktiken kommer dock vardagen och bekvämlighetsfaktorer i vägen. Även om cykling i hundväder för vissa bara är en attityd- och klädfråga, så är det för många en tröskel att komma över,” funderar Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen.

Nästan en fjärdedel av de svarande sade att de skulle minska på sin cykling om mängden biltrafik ökade längs deras cykelrutter. Biltrafikens hastigheter skulle inverka på en tiondel av antalet cyklister. Nästan nio av tio upplevde att lagparagrafen om cykelhjälm inte inverkade på deras cykling. Bötespåföljder för att inte använda hjälm skulle å sin sida leda till att mer än en femtedel skulle minska sin cykling.

”Påståendet att hjälmen skulle få cyklingen att minska tycks åtminstone inte stämma i Finland. Cykling har otroliga fördelar för folkhälsan, men det är väsentligt att se till att olyckstillbud inte försvagar de uppnådda hälsofördelarna. Säker cykling går att främja på många sätt, och att uppmuntra till användningen av hjälm är en del av helheten. Om cyklisten råkar ut för en olycka skyddar hjälmen effektivt huvudet vid kollisioner och även vid fall på cykelväg och i lägre hastigheter,” understryket Kaistinen.

Finland har världens bästa cykelhjälmslag

I helhetsreformen av vägtrafiklagen har även lagstiftningen om användning av cykelhjälm granskats och i det första lagutkastet har paragrafen om hjälm utelämnats. Trafikskyddet anser att det är viktigt att även den nya vägtrafiklagen under beredning innehåller en paragraf om bruket av hjälm, som tydligt slår fast att en cyklist måste använda hjälm. Att effektivera paragrafen med sanktioner anser inte Trafikskyddet att är aktuellt.

Finland har av effekterna att döma en bra, unik hjälmlag. Den bestämmelse som skrivits in i lagen stärker betydelsen av användningen av hjälm för säkerheten och bestämmelsen är bindande även utan sanktioner. Man kan stöda lagstiftningen med mångsidig kommunikation och utbildning och på så vis ytterligare öka användningen av hjälm. Kombinationen har fått hjälmens användningsgrad att stiga till nuvarande nivå, vilket gläder Kaistinen.

”I Finland utför de olika sektorerna ett förstklassigt trafiksäkerhetsarbete. Den nuvarande hjälmparagrafen är ett exempel på detta, som andra länder kan lära av", påminner Kaistinen.

Enligt Trafikskyddets uppföljningsuppgifter använde 42 procent av cyklisterna hjälm år 2016.

*Undersökningen utfördes i maj 2017 av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Totalt intervjuades 1 035 personer i enkäten, av vilka 79 procent var bilförare och 82 procent cyclister.

Cykelhjälmens skyddande effekt mot hjärnskador har undersökts synnerligen bra och den är en del av cyklistens utrustningspaket. Cykling ger hälsa och välmående, men förhoppningsvis lär sig det växande antalet cyklister att även skydda sig från olyckor.  Vid olyckstillfällen är det viktigt att hjälmen sitter ordentligt på huvudet. Man bör komma ihåg att det inte alltid behövs en andra part i en olycka, men hjälmen skyddar huvudet effektivt även vid fall.

Tagit: 
Cykling, cykelhjälmen