Nyheten

År 2016 skadades 892 personer allvarligt och året innan 876 personer. Av dessa kom cirka hälften till polisens kännedom och infördes därmed i det officiella olycksregistret. De trafikolycksplatser som polisen inte har besökt finns inte i den officiella statistiken. De flesta av dessa är cykelolyckor och där finns det ofta inte flera parter. Uppgifter om dessa har fåtts från sjukhusens vårdanmälningsregister. Uppgifter om antalet personer som får allvarliga handikapp kan avskiljas från övriga olyckor med ett års fördröjning, eftersom uppgifterna inte fås från registret tidigare än så.

Enligt preliminära uppgifter uppgick antalet allvarligt skadade i vägtrafiken som kommit till polisens kännedom till totalt 5 570 ifjol och 5 911 året innan. År 2015 skadades 6 408 personer.

Antalet allvarligt skadade oskyddade trafikanter dvs. fotgängare, cyklister, mopedister samt motorcyklister har hållits någorlunda oförändrat de senaste tre åren, även om antalet olyckor där oskyddade trafikanter skadats har minskat när man ser till alla skadade under samma tid. Flest allvarligt skadade i förhållande till invånarantal 2016 hade Lappland, Satakunta och Södra Österbotten.

”Genom att analysera antalet allvarligt skadade kan vi bättre hitta sätt att påverka trafiksäkerheten och det blir möjligt att rikta trafiksäkerhetsarbetet med större precision. Nu är det till exempel viktigt att samarbeta för att minska antalet allvarligt skadade oskyddade trafikanter”, understryker vägtrafikdirektör Marko Sillanpää.

Projektunderstöd för det regionala trafiksäkerhetsarbetet kan sökas från Trafi. Ifjol beviljades stöd särskilt för att öka säkerheten till och från skolan. Årets ansökan startar under våren.

Det behövs mer information om allvarliga skador

Institutet för Olycksinformation (OTI) samordnar verksamheten för undersökningskommissionerna för trafikolyckor och administrerar information om undersökningarna. När antalet olyckor med dödlig utgång minskar har tyngdpunkten i undersökningen av trafikolyckor flyttats mot allvarligt skadade.

OTI har inlett ett projekt för att utveckla och effektivisera undersökningen av allvarliga skador. Den information som samlas in genom undersökningen kan användas för att förebygga olyckor. ”Allvarliga skador kan få också långvariga följder som det är möjligt att minska” påminner OTI:s trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari.

Större fokus på cyklisters säkerhet

Datamaterialet som grundar sig på sjukhusuppgifter kompletterar bristerna i uppföljningen av trafiksäkerhetssituationen i synnerhet vad gäller cyklister. Det är viktigare att följa utvecklingen av säkerheten, dels eftersom man gör stora satsningar i samhället på att öka cyklismen och dels eftersom elcyklar sakta men säkert håller på att slå igenom också i Finland. Därför är det viktigt att cyklisternas säkerhet förbättras och att man kan mäta dess utveckling med större tillförlitlighet än tidigare.

”Eftersom grunden för cykelsäkerhet läggs redan som barn har Trafikskyddet utvecklat en digital inlärningsmiljö för skolor som lärarna kan använda för att gå igenom ABC i cykelsäkerhet med eleverna på ett roligt och effektivt sätt. Cykelstudier i en virtuell verklighet kommer att skicka ut skoleleverna på säkrare trampor i trafiken” förutspår Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

Mer information:

Trafi:
vägtrafikdirektör Marko Sillanpää, tfn 029 5345 210, marko.sillanpaa(at)trafi.fi

Institutet för olycksinformation:
trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari, tfn 050 306 9884, fornamn.efternamn(at)oti.fi

Trafikskyddet:
forskningschef Juha Valtonen, tfn 020 7282 310, fornamn.efternamn(at)liikenneturva.fi