Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Majoriteten av vägtrafikanterna är personer i 25–64-årsåldern och arbetstrafiken utgör en stor del av den här gruppens trafik. Arbetsrelaterad trafik är på många arbetsplatser den största riskfaktorn som förknippas med arbetet och årligen inträffar fler än 20 000 olyckor.

Foto: Kaisa Tanskanen/Trafikskyddet

Olycksrisken ökar med brådskan både då man kör bil, cyklar eller promenerar. Enligt en enkät* som Trafikskyddet lät göra på hösten upplever var tredje (33 procent) av arbetstagarna ofta brådska under sin resa till eller från arbetet.

”Om man upplever att det ofta är bråttom lönar det sig att försöka förändra sitt beteende. Genom att under en månads tid försöka åka hemifrån till exempel bara fem minuter tidigare blir det lätt ett nytt bra sätt. Då man inte behöver ha bråttom kan den dagliga tråkiga sysslan bli en rolig egentid. Så här upplever nästan tre av fem (58 procent) Av de svarande sin arbetsresa”, berättar kontaktchef Tuula Taskinen vid Trafikskyddet.

I januari inträffar årligen flest olyckor i arbetsresorna för löntagarna. En orsak till detta kan vara det hala väglaget eller i övrigt utmanande vädret samt mörkret, oberoende av fordon. Två tredjedelar (67 procent) av de som besvarade enkäten sade sig reservera mer tid för arbetsresan eller arbeta på distans då det är dåligt väglag.

”Här kan även arbetsgivaren vara förutsägande för personalens del och åtminstone i mån av möjlighet rekommendera en distansdag om väderleksprognosen lovar dåligt väder. Med en distansdag eller genom att åka kollektivt förebygger man inte bara svåra förhållanden utan även de risker brådskan orsakar ute på vägen”, uppmuntrar Taskinen.

Få har fått anvisningar för säker arbetsresa av sin arbetsplats

Enkäten visar också att många arbetsplatser borde ge sin personal mer vägkost för en säker arbetsresa. Fler än två tredjedelar (70 procent) av de svarande var antingen helt eller delvis av annan åsikt med påståendet Min arbetsplats har gett mig anvisningar för hur jag gör min arbetsresa så säker som möjligt.

”En säker trafik till och från arbetet ses allt oftare som en central del av arbetssäkerheten. Men enkätens resultat visar att temat borde betonas ännu mer på många arbetsplatser. Detta kan ge en mångfaldig återbetalning i form av färre olyckor och fler dagar på arbetsplatsen”, påminner Trafikskyddets distriktschef Rainer Kinisjärvi.

Trafikskyddet samarbetar redan med cirka hundra företag eller organisationer för att förbättra arbetsresornas säkerhet runt om i Finland. Syftet med det långsiktiga arbetet är att göra trafiksäkerheten till en del av organisationens strategi. Trafikskyddets arbetsreseverksamhet är gratis för samarbetsinstanserna.

”Vi erbjuder mångsidig praxis, verktyg och material för att förbättra arbetsresornas säkerhet. Vårt mål är noll olyckor, men detta förutsätter målinriktad och engagerad verksamhet. Om arbetsplatsen blir intresserad av att utreda samarbetsmöjligheterna kan den kontakta vår närmaste enhet”, tipsar Kinisjärvi.

* Trafikskyddet kartlade hösten 2019 åsikterna och erfarenheterna bland personer i arbetsför ålder angående trafiken till och från arbetet. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet och totalt 1 039 arbetande personer i åldern 25–65 år deltog i den.