Meddelanden
Lätt trafik
Riksomfattande

I maj 2017 frågade Trafikskyddet finländarna om deras erfarenheter av styrstångsfylleri – alltså att cykla berusad eller med lagtermer trafikfylleri med motorlöst fordon.  Enligt enkäten är en kombination av cykling och alkohol relativt allmän i Finland, under de senaste fem åren har fler än var fjärde (28 procent) av finländarna cyklat berusade.

Av dessa berusade cyklister berättar 14 procent att de ofta cyklar småberusade.

”Det är självklart att alkoholen även inverkar på cykling och cyklistens körförmåga, precis som den inverkar på vilken verksamhet som helst. Reaktionstiden blir längre, det blir svårare att behärska rörelserna, cyklisten tar eventuellt större risker och observationsförmågan försämras. I berusat tillstånd glömmer kanske cyklisten också att ta på sig hjälmen”, berättar Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen.

Försonliga attityder mot att cykla berusad

Finländarna förhåller sig inte strikt negativa till att cykla berusade. 45 procent av finländarna – nästan varannan – anser det vara acceptabelt att cykla berusade.

I den undersökning** som publicerades år 2014 granskades cykelolyckor ur patientjournalernas perspektiv. Alkohol hade andel i var tredje cykelolycka som ledde till personskador. Jämfört med de som cyklade nyktra råkade personer som cyklade berusade ut för olyckor ensamma, använde mer sällan hjälm och fick dubbelt så ofta huvudskador än de som cyklade nyktra. Den vanligaste tidpunkten för en olycka var en veckoslutsnatt.

”Vi behöver en bättre helhetsbild av cykelolyckorna, eftersom många olyckor aldrig kommer till officiell statistik som polisen har tillgång till. Vi behöver även mer information om andra faktorer, vid sidan av alkohol, som har orsakat olyckor”, betonar Kaistinen.

Vad då styrstångsfylleri? Med styrstångsfylleri avses trafikfylleri med motorlöst fordon, vilket enligt lag klassas som ett brott. En person som i egenskap av vägtrafikant framför ett motorlöst fordon under påverkan av alkohol eller annat rusmedel och därigenom äventyrar någon annans säkerhet, kan dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

*Kantar TNS Gallup Oy samlade på uppdrag av Trafikskyddet in undersökningsmaterialet i maj 2017. Sammanlagt 1 035 personer svarade på enkäten, och 79 procent av dem var bilister.

**Noora Airaksinen, Ilona Nurmi-Lüthje och Peter Lüthje gjorde undersökningen genom att samla information under två års tid, 1.6.2004–31.5.2006, om patienter som sökt vård på akutmottagningen vid Norra Kymmene sjukhus på grund av en cykelolycka. En artikel om undersökningen publicerades i tidskriften Lääkärilehti 2/2014.​

Tagit: 
tankojuopumus