Meddelanden
Bilkörning
Gående
Vasa

Jakobstadsregionens trafiksäkerhetsgrupp och Trafikskyddet påminner bilister att vara skärpta och iaktta den lätta trafiken noga och förbereda sig att lämna företräde för en fotgängare som går på en skyddsväg eller ska stiga ut på skyddsvägen. Vi betonar att det är var och ens egna val som avgör hurudan säkerheten är på våra vägar och skyddsvägar.

Repetera gärna reglerna vid skyddsväg och kom ihåg vikten av att förutse och att anpassa hastigheten till situationen säger kontaktchef Heli Lintamo från Trafikskyddet. Lägre körhastigheter gör det lättare för fotgängare och cyklister att korsa vägen. Också bilkörningen blir smidigare när föraren bättre hinner reagera på trafiksituationer. Du gör skyddsvägen. Utan din medverkan är skyddsvägen bara asfalt och målfärg. Med dina val förbättrar du säkerheten speciellt på våra skyddsvägar, men också i tätorter och på landsvägar.

Grundskoleelevernas skolresor sker antingen i bil tillsammans med föräldrarna eller till fots, med cykel eller med moped. En del elever använder också buss eller skoltaxi. Farliga situationer uppstår särskilt då en gata eller väg ska korsas.

Då du färdas till skolan till fots, med cykel eller med moped

 • Var försiktig då du korsar en väg eller gata och använd övergångsställe eller trafikljus.
 • Stanna, titta dig omkring och lyssna innan du korsar vägen eller gatan.
 • Välj alltid en lättrafikled om det finns en sådan på skolvägen. Mopedister får använda  lättrafikleder ifall det står tillåtet för mopeder.
 • Endast barn under 12 år får cykla på trottoarer.
 • Mopedist och cyklist tar fotgängare i beaktande och sakta ner farten i god tid.
 • Lär dig också andra väjningsregler Till fots och med cykel handbok 2012.pdf. Observera att cyklist på cykelbana får korsa vägen på cykelbanans fortsättning men skall väja för bilar från höger och vänster. Cykelbanans fortsättning är inte en skyddsväg för en cyklist!
 • En trimmad moped ökar risken för olyckor, är inte laglig och det är även straffbart.
 • Använd alltid cykelhjälm, mopedhjälm eller reflex!

Då du åker med skolskjuts till skolan:

 • Använd reflex och kom i god tid till hållplatsen, skjutsen väntar inte
 • Rusa inte fram till bussen eller skoltaxin, utan vänta lugnt
 • Hälsa på föraren och sitt lugnt på din plats
 • Spänn fast bilbältet, också i buss, om det finns ett sådant
 • Håll ordning på dina saker. OBS! Skadegörelse av en bil leder till skadestånd
 • Tryck på stoppknappen bara då du vill stiga av bussen
 • Låt bilen eller skoltaxin fortsätta färden från hållplatsen och korsa vägen först då du ser att inga bilar närmar sig från någotdera hållet!

Bilist, säkra skyddsvägen. Repetera reglerna:

 • Följ hastighetsbegränsningarna. Närma dig en skyddsväg så att du vid behov kan stanna fordonet framför skyddsvägen.
 • Lämna företräde för fotgängare som går på skyddsväg eller är på väg att stiga ut på skyddsväg.
 • Kör inte om ett fordon som har stannat framför skyddsväg utan att stanna.
 • Följ trafikljussignalerna.
 • En cyklist som cyklar på cykelbana får cykla över längs cykelbanans fortsättning, men cyklisten ska lämna företräde för övrig trafik på körbanan, om inte annat anges med vägmärken. En cyklist som leder en cykel räknas som fotgängare och bilisten ska i så fall lämna företräde.
 • När du svänger i korsning eller kör ut från en rondell ska du lämna företräde för fotgängare och cyklister.  Följ också väjningsplikten som anges med trafikmärke.

Närmare information

Heli Lintamo, kontaktchef Trafikskyddet, 0207282376

Harri Kotimäki, stadsingenjör Jakobstads stad, 0447851750

Yvonne Liljedahl Lund, chef för tekniska verket Pedersöre kommun, 0505545725

Peter Sjöblom, stadsingenjör Nykarleby stad, 0447219013

Ingemar Hannus, Jakobstadsnejdens MHF

Jakobstadregionens trafiksäkerhetsgrupp består av repsesentanter från Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre kommuner, Polisen, Ely-centralen, Jakobstadsnejdens MHF, Optima, Jakobstads bilskola och Ramboll. Gruppens målsättning är att främja och förbättra trafiksäkerheten i regionen.