Meddelanden
Riksomfattande

I trafiken behövs samspel i alla situationer där människor möts. Oberoende av om man rör sig med bil, till fots, på cykel eller med ett tyngre fordon. Vid dessa möten kan man lösa en rutt eller körordning, man ber om eller ger plats, tackar, ber om ursäkt för de egna felen eller reagerar på någon annans fel.

Att röra sig enligt reglerna och på ett förutseende sätt utgör grunden för det samspel som sker i trafiken. På samma sätt som i vardagen i övrigt betonas hänsyn till andra även i trafiken.

”Vi möter dagligen andra väganvändare i trafiken som vi inte vet något om. Vi tolkar dem ändå snabbt i flyktiga situationer där det finns risk för feltolkningar. Att ta hänsyn till andra är något man måste vilja göra och består av en serie små handlingar, som att använda blinkers, ge plats vid behov och hålla lämpliga situationshastigheter”, konstaterar Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen.

Trafikkulturen är resultatet av dagliga ageranden och interaktioner som förändras kontinuerligt. Genom att ändra dessa samspelssituationer ändrar vi även kulturen. 

”När växelverkan till sin karaktär är neutral eller positiv, kan man anta att den irritation situationen eventuellt orsakar kommer att minska. Att minimera irritationen minskar i sin tur riskbeteenden eller snabbt fattade osäkra beslut: fortkörning, onödiga omkörningar, för kort avstånd till fordonet framför”, sammanfattar Kaistinen.

”I trafiksituationer kan även ett riskfyllt beteende ge en tillfällig fördel. Den fördelen får dock endast den som handlar riskfyllt. Genom ett artigt beteende där man tar hänsyn till andra ökar säkerheten – både för dig själv och för andra.

Trafiken består av människor

När det aggressiva eller nonchalanta beteendet minskar blir även stämningen i trafiken bättre. Utöver den reella säkerheten spelar även den upplevda säkerheten en roll, eftersom den påverkar våra trafikval och -vanor.

”Den upplevda säkerheten inverkar till exempel på om vi låter barnen gå till skolan till fots eller om vi anser det säkrare att fortsätta skjutsa dem. När vi ändrar enskilda samspelssituationer i en positivare riktning förbättrar vi hela trafikkulturen bit för bit. Detta är målet för Trafikskyddets kampanj”, sammanfattar organisationschefen Pasi Anteroinen.

Även om vi ändrar trafikkulturen tillsammans, börjar ändringen med oss själva. Kampanjen utmanar oss alla att fundera över vårt handlande i trafiken – och kanske göra något på ett annat sätt.

”Kampanjfilmen utgår från en trafiksituation som utvecklas mot en konflikt. Huvudpersonerna reagerar på situationen på samma sätt som vem som helst av oss: känslosamt, upprört och med förståelse för endast det egna agerandet. Men vad händer sedan när man i den eskalerade situationen plötsligt inser att också den andra parten endast är en människa? Vi önskar att alla skulle ta med sig den här insikten i trafiken”, beskriver Anteroinen.

Titta kampanjfilmen:

www.liikenneturva.fi/näeihminen

*Trafikskyddet kartlade finländarnas åsikter och erfarenheter av trafiken med en enkätundersökning i december 2017.  Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Sammanlagt intervjuades 1 530 personer, varav 1 212 eller 79 % var bilister.

Tagit: 
näeihminen, vuorovaikutus