Meddelanden
Riksomfattande

Enligt den preliminära statistiken från Statistikcentralen och enligt uppgifterna i media som Trafikskyddet har samlat in, har det fram till den 9 oktober omkommit lika många människor som under hela fjolåret. I fjol dödades 224 personer i trafikolyckor.

Trafiksäkerheten har länge gått mot det bättre om man granskar antalet dödade i trafiken. I synnerhet fjolåret var positivt. Nu ser man samma utveckling i Finland som i övriga Europa, där en långvarig positiv trafiksäkerhetsutveckling nu har avstannat.

”Årets utveckling visar att situationen har försämrats. På grund av den slumpmässiga variationen kan man inte dra några långtgående slutsatser. Förbättrandet av trafiksäkerheten sker långsamt och man bör satsa på trafiksäkerhetsarbetet”, konstaterar Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

Ökat antal omkomna personbilsförare och –passagerare

Enligt förhandsuppgifter har det skett en försämring i synnerhet beträffande säkerhetsläget för dem som färdas i personbil, eftersom antalet omkomna i personbil nu är på samma nivå som för några år sedan. Beträffande dödsolyckor med fotgängare och cyklister finns det inte några märkbara skillnader jämfört med de senaste åren. 

Målet för Finland och hela Europa är att halvera antalet trafikdödade från nivån 2010 framtill år 2020, så att antalet dödade skulle vara högst 136 år 2020.

Trafikskyddet påminner om att man bör arbeta långsiktigt och metodiskt för trafiksäkerheten. Målet kan uppnås genom ökat samarbete mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och medborgare.

Tilläggsuppgifter:

forskningschef Juha Valtonen, Trafikskyddet, 020 7282 310
planerare Petri Jääskeläinen, Trafikskyddet, 020 7282 322

Tagit: 
trafiksäkerhet