Meddelanden
Bilkörning
Lätt trafik
Gående
Motorcyklist
Mopedkörning
Cykling
Tung trafik
Riksomfattande

Enligt den preliminära statistiken från Statistikcentralen och enligt uppgifterna i media som Trafikskyddet har samlat in, minskade antalet dödade i vägtrafikolyckor nästan 10 procent jämfört med fjolåret. Enligt uppgifter som nu står till förfogande är antalet dödade i olyckor ungefär 235 personer. Det är 20 färre än motsvarande preliminära uppgifter året innan.

Antalet skadade i vägtrafikolyckor lär bli kring 6 000 personer. Antalet har minskat med ungefär åtta procent. I fjol blev det sammanlagt 6 385 skadade.

Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen erkänner att det gångna året är ett litet steg i rätt riktning. Dock kunde man inte nå situationen som man hade 2014, när det omkom under 230 personer i vägtrafiken.

Det gemensamma målet i EU är att halvera antalet dödade i vägtrafiken från nivån år 2010 fram till år 2020. För Finlands del innebär målsättningen att antalet dödade i trafiken skulle vara högst 136 år 2020. Visionen på lång sikt i Statsrådets nya principbeslut är att ingen måste dö eller skada sig allvarligt i trafiken.

”Var och en kan göra vägtrafiken säkrare för sin del genom att följa de trafikregler som finns. Genom förutseende körning bevaras också det nödvändiga spelrummet för eventuella fel som görs i trafiken av andra förare. På samhällsnivån måste man utveckla trafikmiljön ännu säkrare och samtidigt uppmuntra individer att göra säkra val när de är ut i trafiken”, konstaterar Valtonen.

Säkerhetssituationen för cykeltrafiken har förbättrats

När man granskar trafiksäkerhetssituationen hos olika väganvändare, kan man se en positiv utveckling i nästan alla grupper. Cyklistolyckor minskade mer än genomsnittet. Antalet skadade minskade med ungefär 10 procent. Dödsfall av fotgängare har också minskat.

”Flera städer och kommuner har jobbat långsiktigt bland annat med att förbättra cykelinfrastrukturen. De sänkta hastighetsbegränsningarna och efterlevnad av dem ökar säkerheten hos fotgängare och cyklister. Även bilister kan då bättre observera och hinna reagera för varierande trafiksituationer. Man borde öka antalet upphöjda skyddsvägar och cykelbanornas fortsättningar samt hastighetsbegränsningar på 30 km/h inom tätorter”, föreslår Valtonen.

Antalet skadade mopedister fortsatte att minska även i år. Jämfört med fjolåret var nedgången ungefär fem procent. Året blir dock mörkare på grund av att fem mopedister omkom.

Antalet dödade som färdades i personbil uppgår nästan till 150 som är ungefär en femtedel mer jämfört med år 2014 då det fanns minst döda. Trots allt fanns det färre skadade i personbilar än någonsin.

Trafikskyddets uppskattning baserar sig på Statistikcentralens preliminära uppgifter under tiden januari-november och för decembermånadens del på uppgifterna i media insamlade av Trafikskyddet. Trafikmängden har ökat lite under tidsperioden. Trafikmängden på huvudvägarna har ökat ungefär två procent, inom tung trafik ungefär tre procent.

Tagit: 
trafiksäkerhet, nollvisionen