Meddelanden
Riksomfattande

Statistiken visar att i synnerhet unga män löper en stor risk att råka ut för trafikolyckor. Typiska drag för olyckor med ungdomar inblandade är avkörningar, hög hastighet, underlåtenhet att använda bilbälte, rattfylleri och att olyckan inträffar på natten under ett veckoslut på sommaren eller hösten.

”En förare som ensam kör säkert och följer reglerna, kan när han kör med kompisar ta betydande risker på grund av grupptrycket att vilja visa för kompisarna och få erkännande av gruppen. Det är en synnerlig utmaning att vara ansvarsfull också när kompisarna åker med”, funderar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Också tröttheten är en riskfaktor. Behovet av sömn är individuellt, men en vuxen behöver sju till nio timmar sömn i dygnet. Att vaka över 24 timmar försämrar körförmågan märkbart och är att jämföra med en berusning om en promille alkohol.

"Kollektivtrafiktjänsterna som Försvarsmakten erbjuder är en märkbar säkerhetsfaktor. Innan permissionen har man ofta bakom sig en tung tjänstgöring och man blir lätt sömning när man sätter sig ner, exempelvis bakom ratten”, säger Lammi.

Utbildningsmodellen är konkret och bygger på delaktighet

Trafikskyddet har tillsammans med Försvarsmakten genomfört utbildningssamarbetet Giv akt i trafiken från år 2009. Beväringsledarna ordnar utbildningen som betonar konkreta sätt att klara sig i trafiken.

”Beväringsledarna är nästan jämngamla med rekryterna och de har förtroende för varandra. Den här lösningen ökar trovärdigheten för utbildningen bland ungdomarna när man behandlar användningen av bilbälte, nollinje, minskning av hastigheten och dämpande av behovet av att visa sig tuff”, berättar Lammi.

Enligt ingenjörsmajor Petteri Tuominen är det synnerligen viktigt för Försvarsmakten att delta i det riksomfattande trafiksäkerhetsarbetet.

”Trafiksäkerhetsutbildningen är en del av den gemensamma medborgarfostran för alla beväringar. Samarbetet mellan Trafikskyddet och Försvarsmakten att förverkliga trafiksäkerhetsutbildningen fungerar förträffligt”, konstaterar Tuominen från Huvudstabens Logistikavdelning.

Trafiksäkerhetsläget för unga har förbättrats

När utbildningen Giv akt i trafiken inleddes 2009, omkom 30 och skadades 902 i beväringsåldern (18–20-åringar) i trafiken. Fem år senare, 2014 omkom 18 och 672 skadades i den här åldersgruppen.

"Säkerhetsläget har alltså förbättrats betydligt. Antalet dödade i åldern 18-20–år är 60 % och antalet skadade 75 % av nivån år 2009. Ändå finns det förstås en förbättringsmån ännu”, konstaterar Lammi.

Tilläggsinformation

Antero Lammi, utbildningschef, Trafikskyddet, tfn 020 7282 346 eller 040 548 5380.
Petteri Tuominen, ingenjörsmajor, Huvudstabens Logistikavdelning, tfn 0299 510 426.

Utbildningen Giv akt i trafiken har förverkligats på Garnisonerna från 2009. Från 2014 deltar också Gränsbevakningen. Målet är att få igång diskussion om beväringarnas risker i trafiken och hur man kan undvika dem samt förstärka trygga verksamhetsmodeller. Teman som hör till utbildningen stöds samtidigt genom kampanjer i soldathemmen. I verksamheten deltar Trafikskyddet, Försvarsmakten, Soldathemsförbundet och Gränsbevakningen. Läs mera om Giv akt i trafiken: www.sarmanaliikenteessa.fi 

En statistiköversikt över trafikolyckor med ungdomar (på finska)