Meddelanden
Bilkörning
Gående
Riksomfattande

Trafikskyddet undersökte i juli åsikterna om säkerheten vid skyddsvägar både i Finland och i Sverige.* När man bad de tillfrågade att värdera det egna landets skyddsvägskultur var skillnaderna mellan länderna tydliga: av finländarna ansåg 64 % att skyddsvägskulturen i landet var bra, när 84 % av svenskarna ansåg det samma om skyddsvägskulturen i Sverige. Att säkerheten vid skyddsväg ansågs bra märktes också i förslagen om att minska olyckorna vid skyddsväg.

”När man jämför resultatet mellan länderna urskiljs tydligt att man gällande förbättrandet av säkerheten vid skyddsväg i Sverige betonar också fotgängarens ansvar. I Finland riktar man fortsättningsvis in sig på bilisterna”, tolkar Trafikskyddets planerare Leena Pöysti enkätens resultat.

”Fotgängarens ansvar är att titta åt båda hållen innan man går över och att försäkra sig om att bilisten som närmar sig verkligen har sett dig. Det hjälper att söka ögonkontakt. I synnerhet när det blir mörkare är det bra att beakta att bilisten inte nödvändigtvis ser en fotgängare som dyker upp i mörkret framför. Genom att använda reflex kan man lätt förbättra sin egen synbarhet.”

Genom samspel kan man förbättra säkerheten vid skyddsväg

Grannlandet uppskattade att bilisterna var mera uppmärksamma gentemot fotgängare; 84 % av svenskarna ansåg att bilisterna vara uppmärksamma vid skyddsväg, när knappt 60 % av finländarna ansåg detta. Nästan alla av de svenska förarna uppgav också att de gav företräde för fotgängare på skyddsväg.

”Resultatet visar, att svenskarna har tillägnat sig ett beteende där man lämnar företräde för fotgängare på skyddsväg. Nu vill man få skyddsvägen att leva upp till sitt namn genom samspel, där också fotgängaren bör vara uppmärksam”, konstaterar Pöysti.

År 2013 omkom nio personer på skyddsväg i Sverige. I Finland omkom 12 personer.

I finland förpliktar lagen fordonets förare att ge fri passage för fotgängare på skyddsväg eller fotgängare som står i beråd att stiga ut på skyddsväg. I Sverige är lagen i stort sett liknande. Lagen som också är känd som sebralagen stadgar om skyddsväg att föraren bör sakta farten och vid behov stanna före skyddsväg.

Trafikskyddet ordnar tillsammans med organisationer i bilbranschen och polisen kampanj med temat "Du gör skyddsvägen". Målet med den två år långa kampanjen är att förbättra trafiksäkerheten genom att främja ett säkert trafikbeteende i samband med skyddsväg. Läs mera om kampanjen (på finska): www.liikenneturva.fi/suojatie.


Tilläggsinformation

Planerare Leena Pöysti, Trafikskyddet, 020 7282 333

*Undersökningen har genomförts av YouGov Finland på uppdrag av Trafikskyddet. Informationen samlades in i form av en webbenkät i Finland och i Sverige i juni 2014. I enkäten deltog sammanlagt 1001 finländare, varav 814 bilister. Antalet svenskar som besvarade enkäten var 1005, varav 835 bilister. Du hittar mera resultat och forskningsinformation om fotgängarolyckor i Finland på Trafikskyddets webbsidor.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.