Meddelanden
Riksomfattande

Ju högre hastigheten är, desto kortare tid har föraren på sig att uppfatta trafiksituationen och reagera på eventuella förändringar, så som trafikljus. Det är därmed fortfarande vanligt att man kör mot rött. Vid Trafikskyddets uppföljning av trafikbeteende* våren 2013 observerades en eller flera bilar köra mot rött var femte gång som trafikljusen växlade (21 %).**

Trafikskyddet driver kampanj vid skolstarten även i år, med temat ”Varje väg är en skolväg – iaktta hastighetsbegräsningarna”, där betoningen ligger på betydelsen av ansvarsfullt trafikbeteende hos vuxna. Varje vuxen kan för sin egen del påverka trafiksäkerheten för barn.

Föräldrar erbjuds stöd

Det finns även hjälp att få för föräldrar som för första gången bereder sitt barn för skolvägen. På Trafikskyddets webbplats kan man gratis ladda ner den nya guiden Barn i trafiken, som är ett utmärkt hjälpmedel för föräldrar som förbereder sitt barn för att röra sig i trafiken på egen hand, tipsar planerare Katariina Rahikainen. I guiden betonas även vikten av föräldrarnas exempel.

Ett barn lär sig sakta men säkert att röra sig tryggt i trafiken genom att följa föräldrarnas och bekanta vuxnas exempel. Ansvaret för barnets trygghet i trafiken ligger hos den vuxna – därför bör man tillsammans med barnet gå igenom rutterna på förhand. På detta vis ser man till att barnet inte rör sig ensam i miljöer som han eller hon inte bemästrar.

Det är ofta svårt för ett barn att uppfatta exempelvis riktning och avstånd för ljudet från en bil, och barn distraheras lätt av kamrater eller lekar och uppmärksammar inte trafiken tillräckligt. Barnet har ännu inte bildat sig en uppfattning om farorna i trafiken och tror ofta felaktigt att man klarar sig i trafiken genom att själv göra rätt. Dessutom är trafiktermer och trafiksymboler ofta svåra för barn. Det lönar sig därför att som vuxen fokusera på att lära sitt barn modeller för att tryggt röra sig i trafiken istället för komplicerade regler. Små barn behöver inte ännu kunna skilja på höger och vänster i trafiksituationer – det är viktigare att de kan titta i bägge riktningarna för att försäkra sig om att det inte kommer någon bil då de korsar vägen.

Mångsidig trafikfostran i skolorna

Trafikfostran är inte ett eget läroämne i skolorna, utan det inkluderas i de övriga läroämnena. Undervisningen utgår således i hög grad från lärarnas egen aktivitet och intresse, och dess omfattning varierar stort mellan olika skolor och årskurser.

Trafikskyddet stöder lärare genom att erbjuda material och idéer samt utbildning bland annat under den riksomfattande fortbildningsturnén för lärare som inleds på hösten och erbjuder aktuella och engagerande verktyg för trafikfostran för lärare som undervisar barn och ungdomar i olika åldrar.

Till stöd för att barn ska röra sig tryggt i trafiken bör det finnas en livslång trafikfostran där eleverna regelbundet ges trafikundervisning skräddarsydd för åldersgruppen och där trafiksäkerhet är en del av vardag och praxis i skolan.

”Varje skola bör ha minst en lärare som har kompetens för att undervisa i trafiksäkerhet”, säger Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen och uppmanar föräldrar att ta upp trafiksäkerhetsfrågor med läraren.

Mer information:

planerare Laura Loikkanen, tfn 020 7282 341
planerare Katariina Rahikainen tfn 020 7282 342

*Bilisternas trafikljusbeteende granskades våren 2013 i de största städerna i landet. Totalt observerades 1801 ljusväxlingar. Vid 21 % av de observerade ljusväxlingarna körde en eller flera bilister mot rött. Trafikskyddet har observerat förarnas beteende vid trafikljus sedan 2002.

**Trafikskyddet observerar även fotgängares trafikljusbeteende. Vi publicerar information om fotgängare som går mot rött den 13 augusti 2013.