Meddelanden
Lätt trafik
Cykling
Riksomfattande

Det ligger på vuxnas ansvar att bidra till att barn och unga kan röra sig självständigt och tryggt. De trafikvanor man lär sig som ung återspeglas även i de val man gör som vuxen.

”Målet för trafikfostran är att stärka barns och ungas färdigheter att röra sig tryggt i trafiken och att motivera dem till trygga val ända sedan de är små. Trafikfostran innebär inte enbart regelexercis eller att man övar på körkunskaper. Under skolornas trafiksäkerhetsvecka uppmuntras klasser även att diskutera transportval i vardagen och deras effekter på miljön och samhället”, påminner Eeva-Liisa Markkanen, planerare vid Trafikskyddet.

Utmaningarna växer på högstadiet – stöd från virtuella lektioner

I läroplanens mål för mångsidig kompetens ingår trafikfostran i den grundläggande utbildningen i varje årskurs. Finländska lärare som svarade på Trafikskyddets enkät* anser att trafikfostran är ett viktigt och effektivt sätt att påverka elevernas agerande i trafiken. Men det behövs även stöd. Fyra av fem lågstadielärare ansåg att det är lätt att genomföra trafikfostran. Av högstadielärarna var bara 56 procent av denna åsikt. Det är emellertid särskilt viktigt med trafikfostran i ungdomsåren, eftersom riskerna ökar i trafiken då den unga personen börjar röra sig i en större omgivning och färdsätten ökar.

”Ungdomar på högstadiet genomgår en fas då de blir mycket självständigare och till det hör även att man ifrågasätter och gör uppror. Vi fostrare måste vara konsekventa och orka motivera allt väl. I årskurserna 7–9 finns det många innehåll som ska undervisas, och det är inte lätt att hitta tid för trafikfostran. Olika temadagar och evenemang bidrar till att hålla det viktiga temat aktuellt och skapa en positiv inställning till ett tryggt trafikbeteende”, berättar Jane Uusikylä, lärare i huslig ekonomi och hälsokunskap i Salpausselän peruskoulu.

Som stöd för trafikfostran på högstadier och läroanstalter på andra stadiet ordnas för första gången även en virtuell lektion där man tar itu med interaktion i trafiken samt stärker attityder som stöder ett tryggt trafikbeteende.

”På lektionen deltar även Youtubaren HurHur, dvs. Konsta Saajanto, som intervjuar ungdomar om teman som gäller tryggt trafikbeteende. Det är viktigt att man förutom informationsinnehåll på lektionen erbjuder en kontaktyta till ungdomarnas vardag och styr unga till att tänka över sitt eget beteende och sina egna val”, konstaterar Markkanen. 

Planmässig trafikfostran ger resultat

Trafikfostran har den största effekten då den är konsekvent och långsiktig. Önskan är att temaveckan ska sporra till att fortsätta med trafikfostran i olika årskurser under hela skolåret. Materialet uppmuntrar att kombinera behandling av trafikteman med många olika läroämnen.

”Till exempel närmar man sig i skydd av zebror frågan om hur man ska gå över gatan och skyddsvägar lekfullt ur en lite annan synvinkel, vilket ger stort utrymme för elevernas egna insikter. I videojuryer däremot används så kallade informationsvideor på ett nytt sätt. Målet är att stärka elevernas delaktighet, ge dem erfarenheter av att lyckas samt glädje av att lära sig genom teman som gäller tryggt trafikbeteende”, tipsar Markkanen.

Förutom trafikfostran som genomförs inom småbarnspedagogiken och i skolorna har även barnens föräldrar och andra närstående personer en central ställning som trafikfostrare för barn.

”I trafikfostran är samarbete med föräldrarna viktigt både inom småbarnsfostran som på alla skolstadier. Ett långsiktigt fostransarbete som fortsätter från vårdnadshavarna till skolgemenskapen bidrar till att det man lär sig ändrar beteendet”, betonar Markkanen.

*Trafikskyddet kartlade lärarnas erfarenheter av trafikfostran med hjälp av en webbenkät under hösten 2018. Sammanlagt 387 lärare från finsk- och svenskspråkiga skolor på olika skolnivåer svarade på enkäten.

Tagit: 
liikennekasvatus, liikenneturvallisuusviikko