Meddelanden
Cykling
Riksomfattande

Finland har ett nationellt mål att få folk att gå och cykla mera. I undersökningen framkom att när antalet fotgängare och cyklister stiger, ökar också olycksmängden, men inte lika mycket. Trafikskyddet beställde en skriftlig utredning av sambandet mellan antalet cyklister och säkerheten från Tammerfors tekniska universitet.

I utredningen framkom att bl.a. följande faktorer inverkar på cykelsäkerheten; kvaliteten på cykelinfrastruktur, markanvändning, trafiknät, mängden biltrafik och hastigheter. På mängden cykeltrafik inverkar samhällsstrukturen och trafiknätet, kvaliteten på cykelinfrastrukturen, lagstiftningen, servicen, marknadsföringen samt prissättningen av övriga färdmedel.

Man bör stöda en ökning av säker cykling genom att ge tillräckliga resurser för cykelinfrastrukturen. Om trafikmiljön inte är högklassig och också planerad för cyklister, kan en ökning av antalet cyklister innebära en ökning av antalet olyckor. Fordonens hastigheter har en stor inverkan på trafiksäkerheten i tätorterna. I undersökningar som berör stadstrafik har man konstaterat att man genom att lugna trafiken, bl.a. genom att förhindra genomfart och få ner hastigheten på genomfartstrafiken har kunnat minska antalet skadade.

Upplysning behövs

I takt med att cyklingen ökar behövs information och kampanjer. Bilisternas medvetenhet om cykling och även andra trafikanters beteende inverkar på cykelsäkerheten.
I Finland inträffar en betydande del av dödsolyckorna med cyklister i korsningar med cykelväg och körbana eller på körbana vid en anslutande väg. Olycksrisken minskar, när bilisten kan förvänta sig att det förekommer cyklister och kan förutse andra trafikanters beteende.

Det finns olika sätt för cyklisterna att förbättra den egna säkerheten. Cykelns skick bör ses över och den personliga skyddsutrustningen är minst lika viktig.  I mörker kan man se till att man syns med hjälp av reflexer och effektiv belysning. En backspegel hjälper cyklisten att följa med övrig trafik. Användning av hjälm förbättrar tydligt användarens säkerhet och minskar skadorna.

Trafikskyddet stöder Nationella trafikantdagen 16.–22.9. och uppmuntrar till att fokusera på hur man färdas i vardagen.

Tilläggsinformation
forsningschef Juha Valtonen tfn 020 7282 310
Planerare Lena von Knorring tfn    020 7282 347

Se vad som händer under Trafikant veckan:
http://www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat/

Forskning: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen, Terhi Luukkonen ja Kalle Vaismaa Tampereen teknillinen yliopisto 2013

Tagit: 
Cyklister, Cykling, Cykelhjälm, hjälm