Meddelanden
Riksomfattande

Studerande Mikko Juvonen och Jarno Vänni vid Polisyrkeshögskolan granskade i sitt slutarbete vädrets och trafikmängdens inverkan på säkerhetsavstånden och hastigheterna i normaltät trafik. Forskningen utgick från mätningar gjorda av Trafikverkets automatiska mätstationer (LAM) som gällde infartslederna till Helsingfors under sommaren 2013.

”Utredningen förstärkte tidigare erfarenheter, att regn inverkar endast lite, knappast alls på hastigheterna.”, summerar Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

I medeltal höll man i bilkön ett avstånd på 57 meter till framförkörande fordon. I gles trafik var säkerhetsavståndet i medeltal 66 meter och medelhastigheten 92 km/h. Vid regn sjönk hastigheten med i medeltal 2 km/h. I tät trafik var säkerhetsavståndet i medeltal endast 46 meter. Trots det kortare säkerhetsavståndet var medelhastigheten endast 3 km lägre än vid gles trafik.

”När trafikmängderna ökade förkortades säkerhetsavståndet med i medeltal 29 %, men hastigheterna sänktes endast med tre procent. Fenomenet upprepar sig och är det samma vid både torrt och vått före”, beskriver Valtonen.

Trafikskyddet rekommenderar, att man under goda körförhållanden på landsväg bör hålla ett avstånd i meter som motsvarar hastigheten i siffror. Körning i 80 km/h skulle motsvara ett säkerhetsavstånd på 80 meter. När säkerhetsavstånden i livlig trafik förkortas på grund av trafikmängden, är en minskning av den egna hastigheten det enda sättet att minska risken för påkörning.

Tunga fordon höll lite längre säkerhetsavstånd i förhållande till hastigheten vid alla trafikmängder om man jämför med person- och paketbilar.

Mera övervakning av säkerhetsavstånden önskas

Ett för kort köravstånd till framförkörande fordon utgör en allvarlig riskfaktor. Bilisterna upplever också att ett fordon som kör för nära bakom är bland det mest irriterande i trafiken. Sextio procent av finländarna anser att man borde öka övervakningen av säkerhetsavstånden i trafiken. *

”Det är en utmaning för trafikövervakningen att övervakning av körsätt på traditionellt vis kräver enorma resurser och ändå är det inte effektivt.  I lagstiftningen står tydligt skrivet att föraren ska hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd och polisen har noggranna anvisningar för när man ska ingripa i förseelser, men en kostnadseffektivt mätnings- och övervakningssystem saknas”, konstaterar Valtonen.

Tilläggsinformation

forskningschef Juha Valtonen 020 7282 310 Trafikskyddet
Jarno Vänni 071 878 0121 Polisyrkeshögskolan

Länk till utredningen: (sammanfattning på svenska) Liikennemäärän ja sään vaikutus nopeuteen ja turvaväliin Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013.

* Under november-december 2013 utredde man genom en internetpanel av Gallup Forum åsikter gällande övervakning. Sammanlagt intervjuades 1677 personer, varav 1353 bilister eller 81 prosenttia. Enkäten utfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet. 

Följ oss på Twitter