Meddelanden
Bilkörning
Gående
Riksomfattande

En femtedel av de bilister som svarade på Trafikskyddets enkät i juli 2014 uppgav att de ofta har varit tvungna att bromsa in häftigt för att inte köra på en fotgängare som gått över skyddsväg. Så många som 63 % upplever att fotgängarna ofta stiger plötsligt ut på skyddsvägen utan förvarning.

"Om man upplever att fotgängarna plötsligt stiger ut på körbanan framför, har man troligtvis för hög situationshastighet. Ju högre hastighet man färdas i, desto mindre tid har man som förare att varsebli trafiksituationen. Att följa trettio eller fyrtio hastighetsbegränsningen i staden ger mera tid för varseblivning och minskar också skaderisken vid en eventuell kollision", konstaterar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Finländarna upplever också positiva aspekter med bilisterna. Lite fler än hälften av dem som svarade upplever att bilisterna är duktiga på att lämna företräde när man går över skyddsväg. Över en tredjedel ansåg bilisterna vara bra på att visa hänsyn vid skyddsväg.

Olyckorna på skyddsväg inträffar ofta när det är mörkt

Två av tre dödsolyckor på skyddsväg inträffar under den mörka årstiden mellan oktober och januari. De som skadas på skyddsväg är oftast antingen unga eller seniorer. Tre av fyra som omkommer på skyddsväg är över 65-år.

"Betydelsen av bilisternas säkra beteende vid skyddsväg syns mest när det gäller unga och seniorer som går över vägen. Beträffande barn så är deras trafikfärdigheter under utveckling och för seniorer kan åldern ha fört med sig krämpor som försvårar rörelseförmågan och varseblivningen", konstaterar Loikkanen.

Lagen förpliktar bilföraren att lämna företräde för fotgängare, som korsar eller står i beråd att stig ut på skyddsväg. Ändå bör den som går över vägen vara försiktig. Loikkanen påminner om att i synnerhet med barnen är det skäl att repetera den gyllene regeln när det gäller att gå över vägen: man bör alltid titta åt båda hållen innan man går över, också på skyddsväg.

"Var och en bör fundera över sitt eget trafikbeteende och hur man kan förbättra säkerheten vid skyddsväg, vare sig man är bilist eller rör sig till fots i trafiken. Skyddsvägen blir säker genom samspel: föräldrar och skola stöder barns trafiksäkerhet genom undervisning och bilister och andra trafikanter genom att följa trafikregler och hastighetsbegränsningar", sammanfattar Loikkanen.

Tilläggsinformation:

planerare Laura Loikkanen, Trafikskyddet, 020 7282 341

YoyGov Finland har på uppdrag av Trafikskyddet genomfört enkäten. Uppgifterna samlades in som en www-enkät i juli 2014. Sammanlagt 1001 finländare, varav 814 bilister besvarade enkäten. På Trafikskyddets webbsidor kan du läsa mera om enkätresultatet och forskningsresultat om fotgängarolyckor.

Trafikskyddet ordnar tillsammans med organisationer i bilbranschen och polisen kampanj med temat "Du gör skyddsvägen". Målet med den två år långa kampanjen är att förbättra trafiksäkerheten genom att främja ett säkert trafikbeteende i samband med skyddsväg. Läs mera om kampanjen (på finska): www.liikenneturva.fi/suojatie.

Tagit: 
suojatie, Sinä teet suojatien