Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Dessutom upplevde nio av tio (86 %) läkare som svarade på enkäten att patienterna inte är alltför aktiva vad gäller att på eget initiativ ta upp frågan om sin körhälsa med läkaren.

”Olika typer av sjukdomar eller medicineringar kan försämra trafiksäkerheten. I första hand stödjer läkaren bevarandet av körförmågan. Ibland hamnar emellertid läkaren i en situation där han eller hon även är tvungen att bedöma hur patientens försämrade körhälsa påverkar trafiksäkerheten. Vid den här bedömningen tar läkaren dessutom hänsyn till övriga trafikanters säkerhet. Läkaren överväger också hur en begränsad körrätt påverkar patientens liv i övrigt. Ett beslut om begränsad körrätt grundar sig på den här övergripande bedömningen”, konstaterar docent Alpo Vuorio, ordförande för Finlands Trafikmedicinska Förening.

Den egna körhälsan tas sällan upp på mottagningen

Även om körförmågan bedöms av yrkeskunniga är det viktigt att alla kontrollerar sin egen hälsa och lägger märke till eventuella förändringar i körförmågan. Tre av fem läkare upplevde dock att en äldre förare, när han eller hon kommer till mottagningen, sällan är medveten om att hans eller hennes körförmåga har försämrats.

”Är orsaken kanske att man inte överhuvudtaget har kommit att tänka på saken eller att man inte vill tänka på det eller tala om det? Man ska inte behöva undvika att uppsöka läkare för att man är rädd att förlora sin körrätt. Det lönar sig att komma ihåg att med rätt behandling kan man många gånger dämpa sjukdomarnas framskridande under en längre tid och att detta även inverkar positivt på körhälsan. Det lönar sig att uppsöka läkare om man har några sjukdomssymptom”, betonar Trafikskyddets planerare Mia Koski.

Var tredje finländare har känt oro över en närståendes körhälsa

En anhörig och närstående personer kan underlätta läkarens bedömning genom att dela med sig av information om patientens körförmåga till läkaren. Merparten av de läkare som svarade på enkäten (90 %) upplevde de anhörigas och närstående personers synpunkter som nyttiga. Drygt hälften svarade att de ber om de anhörigas åsikter till exempel när det gäller en äldre patient – naturligtvis med patientens samtycke. Särskilt vad gäller en framskridande sjukdom utgör de anhörigas åsikter nyttig tilläggsinformation när läkaren gör en helhetsbedömning. Endast ett fåtal berättade att en anhörig eller någon av patientens närstående på eget initiativ skulle ha kontaktat en läkare. Med patientens tillstånd kan en anhörig komma med till mottagningen och ge läkaren viktig information om patientens hälsa.

I december 2017 genomförde Trafikskyddet en utredning över finländarnas erfarenheter av att diskutera körhälsa med en anhörig eller annan närstående. Cirka var tredje hade känt oro över en närstående eller bekant persons körhälsa. Bland dem hade tre av fem även diskuterat körhälsa med sin närstående eller den bekanta personen.

I de öppna svaren angavs den största orsaken till att man inte börjar prata om körhälsa att det känns komplicerat: man vågar inte, man vill inte såra, man var rädd att den andra skulle bli arg eller att grannsämjan skulle förstöras. Många upplevde att de inte var tillräckligt närstående. Många av dem som hade tagit upp körhälsa till diskussion berättade att detta gav resultat: antingen funderade man över körandet eller upphörde att köra. Många berättade även att ingripandet hade orsakat ilska eller att frågan bagatelliserades. Det förekom också fall där man efter bedömningen beslöt förlänga körrätten som förut.

”Det är nödvändigtvis inte enkelt att inleda ett samtal om körhälsa. När man tar upp frågan är det viktigt att man fortfarande är respektfull. Att ta upp frågan om körhälsa har positiva konsekvenser när det lyckas och är viktigt med tanke på säkerheten. Det kan till och med resultera i att man räddar någons liv”, konstaterar Koski.

Mer information:

planerare Mia Koski, Trafikskyddet, tfn 020 7282 342

docent Alpo Vuorio, ordförande för Finlands Trafikmedicinska Förening, alpo.vuorio [at] gmail.com

”Trafikskyddet och Finlands Trafikmedicinska Förening utredde med hjälp av en elektronisk blankett under våren 2018 läkarnas erfarenheter i frågor som rör körhälsa. Sammanlagt 78 läkare svarade på enkäten. De flesta hade en arbetserfarenhet på över 10 år. Man informerade om enkäten bland annat via nyhetsbrevet i tidskriften Mediuutiset och på utbildningar som riktade sig till läkare.

**I december 2017 genomförde Trafikskyddet en utredning över finländarnas erfarenheter av körhälsa. 1 530 personer svarade på enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy.

 

 

Tagit: 
körhälsa