Meddelanden
Gående
Riksomfattande

I Trafikskyddets enkät* identifierade en liten del av bilisterna de risker deras trafikbeteende orsakar fotgängarna. 6% av bilisterna erkände att de åtminstone ibland kör bil så att fotgängarnas trafiksäkerhet äventyras.

Många av de här risksituationerna uppstår då fotgängaren korsar skyddsvägar. Ifjol avled 9 och 256 personer skadades vid skyddsvägsolyckor.

Vid skyddsväg ska föraren lämna fri passage åt gående som befinner sig på skyddsvägen eller står i begrepp att beträda denna. 75% av de svarande ansåg brott mot denna regel vara allvarliga eller mycket allvarliga överträdelser.

”Att följa skyddsvägsbestämmelserna är mycket viktigt för att barnen tryggt ska kunna korsa vägen. Det är en besvikelse att endast 75% av de svarande anser denna förbrytelse vara allvarlig”, säger utbildningschef Satu Tuomikoski vid Trafikskyddet.

Barnet är barn i trafiken

Barn i lågstadieåldern har ännu en ofullständig uppfattning om trafiken. Det är till exempel ännu svårt för ett barn i 7–8-årsåldern att bedöma bilars hastigheter eller avstånd. Att identifiera faror i trafiken är något som utvecklas med åldern. Inte ens barn i 9–10-årsåldern kan beakta risker på samma nivå som vuxna.

Typiskt för barn i trafiken är även bristande koncentrationsförmåga och impulsivitet. Barn mellan 7–11 år kollar inte trafiken då de rör sig tillsammans med en vuxen. Men barn mellan 7–11 år som rör sig självständigt anser sig inte vara sämre än de vuxna. Det är bra att ta hand om trafikinlärningen även efter att skolan har börjat, på ett ålderslämpligt och inspirerande sätt.

”Varje år bör man gå igenom grunderna för säkerhet i trafiken. Barnens trafiksäkerhet skapas dock inte endast via skolans och föräldrarnas trafikinlärning, utan hela byn behövs för att undervisa barnen och skydda deras skolväg”, summerar Tuomikoski.

Trafikskyddet ordnar kampanjer då skolan börjar tillsammans med bilbranschens organisationer och polisen för att skapa säkrare skyddsvägar. Kampanjen Sinä teet suojatien (Du gör skyddsvägen) påminner oss om att vi med våra egna val gör att skyddsvägen lever upp till sitt namn.

Bilförare, kom ihåg detta:

  1. Följ hastighetsbegränsningarna. Kör lugnare än vanligt nära skolor.
  2. Lämna fri passage åt gående som befinner sig på en skyddsväg eller står beredd att beträda den.
  3. Närma dig trafikljusen med en hastighet som gör att du kan stanna bilen utan att nödbromsa om ljuset slår om till gult.
  4. Ett litet barn blir lätt osynligt. Håll koll på vägkanten och områden med dålig insyn nära skolor och bostadsområden. Då hinner du göra iakttagelser i tid.
  5. Undvik att backa med bilen på platser där barn leker.

Mer information

Satu Tuomikoski, utbildningschef, tfn 020 7282 309.

Enkät*
Klimatmätningen 2015 utfördes i december 2015. Undersökningen genomfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Sammanlagt 1 658 personer svarade på undersökningen, av dem var 1 290 bilister.

Kampanjen
Sinä teet suojatien (Du gör skyddsvägen) inleddes år 2014 och har till syfte är att främja säkerheten på skyddsvägar. Trafikskyddet, Moottoriliikenteen keskusjärjestö MOLIKEs medlemmar Bilskoleförbundet, Automobilförbundet, bussförbundet Linja-autoliitto, Finlands Automobiltekniska Förbund, Finlands Transport och Logistik SKAL, Finlands Taxiförbund, Bilbranschens centralförbund, Bilimportörerna samt polisen deltar.