Meddelanden
Riksomfattande

De seniorbilister som svarade på enkäten anser att den egna bilen och möjligheten att köra bil är en synnerligen viktig sak. Under hälften av dem som svarade på enkäten ansåg att man kan ta sig till och från sina fritidssysselsättningar lätt också utan egen bil. Av svaranden som kör bil uppgav ungefär hälften att de tror att det skulle vara svårt att avstå från körkortet också i en sådan situation när bilkörning inte längre skulle vara säkert på grund av problem med hälsan.

Nio av tio av dem som svarade berättar att det skulle försvåra att röra på sig och att uträtta ärenden antingen märkbart eller åtminstone i någon mån ifall man inte skulle ha körkort eller vara utan bil.

– Nutidens och framtidens seniorer är friskare än tidigare. Man kör också bil längre upp i åren. Situationen kan förändras i och med en sjukdom eller i samband med medicinering. Alla sjukdomar som försvårar hjärn- och sinnesfunktionerna eller sjukdomar som innebär att man snabbt kan förlora medvetandet kan innebära en risk för trafiksäkerheten, berättar Trafikskyddets planerare Aulikki Schrey.

Åldrandets inverkan på trafiksäkerheten

Av dem som svarade på enkäten var fyra av tio oroliga för att någon aspekt rörande det egna hälsotillståndet skulle kunna försämra den egna trafiksäkerheten.

– En enskild sjukdom som är under behandling minskar inte nödvändigtvis körförmågan. Vissa läkemedel, till exempel triangelmärkta mediciner, kan ändå försämra körförmågan. Ibland kan också läkemedlens biverkningar överraska. Läkaren har en viktig uppgift i att uppskatta sjukdomens och den medicinska behandlingens helhetsinverkan på bilkörningen, säger Schrey.

De som svarade på enkäten ville främst få tilläggsinformation om hur åldrandet inverkar på att röra sig i trafiken och tips för att förbättra den egna trafiksäkerheten. Ungefär fyra av dem som svarade var intresserade av att få reda på när det är dags att ge upp körkortet. Tips för anskaffning av bil och förnyandet av körkortet intresserade ungefär var sjätte.

– På våra webbsidor kan man testa och uppskatta hur man klarar sig i trafiken. I Bilistens självvärdering besvarar man frågor och får skräddarsydda instruktioner. Information för seniorer vid anskaffning av lämplig bil och hjälp vid bilköp finns på webbsidorna Senior vid ratten, tipsar Schrey.

Antalet seniorer som har körkort växer

I takt med att befolkningen åldras ökar också antalet 65-åringar och äldre med körkort. Andelen äldre som har körkort ökar också därför att allt flera seniorer är friska och både vill och kan fortsätta röra sig med egen bil i trafiken.

Från år 2010 fram till år 2040 ökar antalet 65–69 – åringar med körkort med över 10 procent och antalet 70–74 – åringar med körkort med nästan 65 procent. Under samma tidsperiod ökar uppskattningsvis antalet 75–79 åringar som har körkort med ca 2,5 gånger och över 80-åringar med fyra gånger. (Källa: Trafi)

Tilläggsinformation

Aulikki Schrey, planerare, tfn 020 7282 336
Antero Lammi, utbildningschef, tfn 020 7282 346

Testa och uppskatta hur du klarar dig i trafiken: Seniorbilistens självvärdering. Besvara frågor och läs skräddarsydda instruktioner.

Hjälp vid valet av bil: Senior vid ratten.

Läs mera om bilkörning på äldre dagar.

I enkäten som Trafikskyddet har låtit göra tillsammans med Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf samlade man in material av personer över 55-år om deras erfarenheter i trafiken och möjligheter till förbättring av trafiksäkerheten. Sammanlagt 392 personer svarade på enkäten. Av dem som besvarade enkäten var två tredjedelar kvinnor. Majoriteten var i åldern 65–74 år. Av männen hade över 95 % körkort och av kvinnorna 72 %.

Tagit: 
Iäkkäät, ajokunto, ajokortti