Gå till innehållet

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

När man kör med ett fordon på gårds- och gågator ska man ge fotgängare fri passage och hastigheten får inte överskrida 20 km/h. Trafikskyddets enkät visar att det ännu finns plats för förbättring vad gäller finländarnas regelkännedom om gårds- och gågator. I takt med den nya vägtrafiklagen fick vi även en helt ny typ av gata, cykelgatan.

Trafikskyddets enkät* visar att det ännu finns plats för förbättring vad gäller finländarnas kännedom om reglerna för gårds- och gågator. Nio av tio (91 %) av respondenterna visste att gågatan (Öppnas i ett nytt fönster) i första hand är ämnad för fotgängare och mer än två av tre (70 %) visste att övriga vägtrafikanter ska ge fotgängare fri passage på gågatan. Emellertid visste bara var sjätte respondent (17 %) att även cykling är tillåtet på gågatan. Resultatet kan påverkas av att det gamla (Öppnas i ett nytt fönster) trafikmärket för gågatan endast har en symbol för fotgängare, men i takt med den nya vägtrafiklagen (Öppnas i ett nytt fönster) har även cykeln tagits med.

”Trafikmärket som endast visade en fotgängare kunde missleda, men nu är märket tydligare. Ett motorlöst fordon såsom en cykel får alltså köras på gågatan, men ett motordrivet fordon får endast köras till en fastighet som ligger längs vägen. Servicetrafik är också tillåtet endast om det visas separat med ett trafikmärke. När man kör med ett fordon på gågatan ska man emellertid alltid ge fotgängare fri passage”, förtydligar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

Mer än två av tre (71 %) av respondenterna trodde felaktigt att det på gårdsgator (Öppnas i ett nytt fönster) endast är tillåtet att köra bil till fastigheter som ligger längs gatan. Nästan var tionde (9 %) trodde däremot att gårdsgatan endast var ämnad för fotgängare. Mer än två av tre visste emellertid att fordon ska köra på gårdsgatan på fotgängarnas villkor.

”Både fordon och fotgängare får bra plats på gårdsgatan, trafikmärket berättar redan om dess karaktär som gemensamt utrymme för alla vägtrafikanter. Fotgängare ska emellertid ges fri passage och det är viktigt att hålla körhastigheten tillräckligt låg: den ska anpassas till fotgängare och får inte överskrida 20 km/h. Detta gäller förutom gårdsgator även gågator”, berättar Piippa.

På cykelgatan färdas man – givetvis – på cyklisternas villkor

Cykelgatan (Öppnas i ett nytt fönster) är enligt den nya vägtrafiklagen en helt ny typ av gata där man färdas på cyklisternas villkor och där de ska ges fri passage. Bilister får köra på cykelgatan, men de ska anpassa sin hastighet till cykelhastigheten.

”För cykelgatans del är det bra att komma ihåg det särdraget att trafikmärket i sig inte fastställer hastighetsbegränsningen – såsom det gör för gårds- och gågator. Cykelgatans högsta tillåtna fastighet fastställs separat med ett hastighetsbegränsningsmärke. Dessutom har cykelgatan en separat trottoar för fotgängare”, säger Piippa.

Oberoende av vilken fil man kör i ska man beakta övriga trafikanter. En förutseende förare hinner agera även i överraskande situationer.

”Tillräckligt låg hastighet samt att berätta om sina avsikter och beakta andra är nyckelfaktorer som försäkrar en smidig och trygg trafik. Tolerans och att vid behov ge utrymme till andra är även klokt bland cyklister och fotgängare. Trafiken är ett samspel”, konstaterar Piippa.

Gå-, gårds- och cykelgatan i ett nötskal

 

Hastighetsbegränsning

Körning med motordrivet fordon

Parkering

Gångtrafik

Gågata

20 km/h – hastigheten ska anpassas till gångtrafiken

Endast körning till fastigheter (på fotgängares villkor)

Parkering av motordrivet fordon förbjuden

I alla avseenden, men får inte hindra fordonstrafiken i onödan

Gårdsgata

20 km/h – hastigheten ska anpassas till gångtrafiken

På fotgängares villkor

I huvudsak endast på utmärkta platser

I alla avseenden, men får inte hindra fordonstrafiken i onödan

Cykelgata

Fastställs separat med hastighetsbegränsnings-märke – hastigheten ska anpassas enligt cyklingen

På cyklisternas villkor

I huvudsak endast på utmärkta platser

För fotgängare finns en separat trottoar

*Trafikskyddet undersökte medvetenheten om trafikregler hos den över 15 år fyllda befolkningen i februari 2020. Sammanlagt 1 060 personer, av vilka 82 procent var bilister, besvarade den elektroniska enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy. (Öppnas i ett nytt fönster) (på finska)