Siirry sisältöön

Pysäköintikiekon käyttö

Parkkikiekkoa pitää käyttää klo 6-22 ja maksimipysäköintiaika on neljä tuntia. Tulen parkkiin klo 21.30 jälkeen ja asetan kiekon klo 22:een.

Saako auto olla parkissa vain aamukuuteen asti, vai alkaako uusi 4 tuntia kun parkkikiekon käyttö astuu taas voimaan?

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 40 § säätää pysäköinnin alkamisajasta seuraavasti:

”Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu tämän lain liitteen 3.8 mukaisella liikennemerkillä H19, pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla. Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi saadaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Pysäköinnin alkamisaika merkitään 2 momentissa mainitulla tavalla, vaikka velvollisuus ilmoittaa pysäköintiajan alkamisesta olisi voimassa vain osan pysäköintiajasta. Pysäköintiajan alkua ei tarvitse ilmoittaa, jos pysäköinti tapahtuu kokonaan aikana, jolloin velvollisuus ilmoittaa alkamisaika ei ole voimassa.”

Pysäköinnin alkamisajan osoittamisvelvollisuutta kuvaava lisäkilpi (H19) on määritelty tieliikennelain liitteessä 3.8 seuraavasti:

”Lisäkilvellä osoitetaan pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus pysäköitäessä muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin mopoa ja moottoripyörää. Lisäkilvellä osoitetaan myös kaikkia ajoneuvoja koskeva pysäköintiin liittyvä aikarajoitus. Aikarajoituksesta on voimassa, mitä lisäkilven H18 kohdalla säädetään. Aikarajoitus lasketaan kuitenkin alkavaksi pysäköinnin alkamista seuraavasta puoli- tai tasatunnista. Jos aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja ajoneuvo on pysäköity aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa tai jolloin rajoituksen voimassaolon päättymiseen on alle puoli tuntia, sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi silloin, kun rajoitus tulee seuraavan kerran voimaan.”

Hallituksen esityksessä tieliikennelain korjaamisesta (HE 17/2020 vp) täsmennetään pysäköinnin alkamisaikaa käsittelevää lainkohtaa koskevia perusteluja seuraavasti:

”Alkamisaika merkitään pykälän 3 momentissa säädetyllä tavalla, vaikka pysäköinnin enimmäisajan rajoitus on voimassa vain osan pysäköintiajasta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun enimmäisajan rajoitus tulee uudelleen voimaan, esimerkiksi seuraavan vuorokauden puolella, edellisen aikarajoituksen aikana käytetty aika ei vähennä pysäköintiaikaa.”

Saat siis aamulla astuvan uuden voimassaoloajan puitteissa 4 tuntia lisäaikaa.