Tarkistuslista koulun liikenneturvallisuustoimia varten

Tarkistuslistaan on koottu koulun piha-alueelta ja lähiympäristöstä tekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaiden turvallisuuteen. Sen avulla selvitetään muun muassa:

  • ajoneuvo- ja kevyen liikenteen järjestelyt koulun piha-alueella
  • nopeusrajoitukset koulun lähikaduilla
  • tien ylitysten turvallisuus koulun läheisyydessä
  • saattoliikenteen järjestelyt
  • oppilaiden oma toiminta (reittivalinnat, turvalaitteiden käyttö jne.) ja
  • autoilijoiden toiminta.

Tarkistuslistan avulla selviää, mitkä tekijät oman koulun osalta ovat kunnossa ja mitkä eivät. Kun ongelmakohdat ovat tiedossa, sovitaan menettelytavoista asian korjaamiseksi. Lomaketta ja sen esiin tuomia asioita voidaan hyvin käyttää toiminnan suunnittelun tukena esimerkiksi opettajien yhteisissä kokouksissa, koulun johtokunnissa tai vanhempainilloissa.

Tarkistuslista koulun liikenneturvallisuustoimia varten (pdf)

Koulumatkojen vaaranpaikkakartoituksissa oppilaiden näkökulma on tärkeä. Kun oppilaat otetaan kartoituksiin mukaan, saadaan selville heidän käyttämänsä reitit sekä hankalaksi koetut paikat. Lapset ovat oman liikkumisensa asiantuntijoita. He käyttävät usein reittejä, joita aikuiset eivät tiedä ja liikenneympäristö näyttäytyy lapsille erilaisena kuin aikuisille.

Avustavia kysymyksiä

  • Miten oppilaat kulkevat kouluun?
  • Mitkä paikat koulumatkalla oppilaat kokevat hankaliksi tai vaarallisiksi?
  • Mitä parannusehdotuksia oppilailla itsellään on vaarallisiksi kokemiinsa paikkoihin?
  • Mitä toimintaohjeita oppilaat antaisivat itselleen vaarallisiin paikkoihin?

Käytä kartoituksen apuna karttaa. Siihen on helppo piirtää koulumatka ja ympyröidä ongelmalliset kohdat. Karttaa voi käyttää myös koulun tai luokan yhteenvedon kokoamiseen. Ongelmakohdat merkitään ja suurimpiin ongelmakohtiin sisällytetään sekä perustelut paikan vaarallisuudesta että toimenpide-ehdotukset asian korjaamiseksi.

Koulumatkojen vaaranpaikat -oppilaan lomake (pdf)

Valitse toteuttamistapa oppilaiden iän mukaan. Alkuopetuksessa kartoitus kannattaa tehdä yhteistyössä vanhempien kanssa. Kolmansista luokista eteenpäin voidaan hyödyntää oppilaiden kehittyviä valmiuksia ongelmien analysoinnissa ja johtopäätösten teossa.

Koulumatkojen vaaranpaikat -vanhemman lomake (pdf)

Vinkki! Vaaranpaikkakartoitus voidaan toteuttaa myös osittaisena kotiläksynä, jolloin lapset täyttävät karttaan vaaranpaikkoja vanhemman kanssa.

Vaaranpaikkoja voidaan käydä kävelemässä yhdessä luokan voimin tai pienryhmissä ja näin tutustua turvalliseen liikkumiseen aidoissa ympäristöissä.

Liikennesääntöjä voidaan opettaa kartoituksessa esiin nousseiden, tuttujen paikkojen avulla. Turvalliset toimintatavat jäävät parhaiten oppilaiden mieleen konkreettisten toimintamallien kautta. Pelkästään liikennesääntöjen tunteminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan toimintaohjeita laadittaessa on otettava huomioon kokonaistilanne.

Oppilaat video- tai valokuvaavat itse vaarallisiksi koettuja paikkoja jatkotyöskentelyä varten. Niistä voidaan tehdä esimerkiksi samalla alueella asuvien oppilaiden ryhmätöinä esityksiä, piirustuksia tai niiden pohjalta voidaan laatia julisteita koulun seinille. Painopisteen tulisi olla ratkaisujen löytämisessä kyseisiin ongelmapaikkoihin ja -tilanteisiin niin, että sekä ympäristöratkaisut että tienkäyttäjien oma kulkeminen kyseisissä paikoissa otetaan huomioon. Näitä tuotoksia voidaan esitellä esimerkiksi vanhempainillassa.

Ongelmapaikoista tiedotetaan oppilaiden vanhemmille joko vanhempainilloissa tai laatimalla niistä erillinen tiedote. Vanhempainilloissa aiheesta voidaan keskustella ja vaihtaa mielipiteitä tilanteen korjaamiseksi. Lasten turvallisuuskysymykset ovat vanhemmille tärkeitä joten, joten myös vanhempainyhdistykset voivat toimia asian eteenpäin viemiseksi. Myös paikalliset tiedotusvälineet voivat olla kiinnostuneita koulu työskentelystä sekä lähiympäristön turvallisuuskysymyksistä.

Vinkki! Voit esittää kartan luokassa videotykin, dokumenttikameran tai tulosteen avulla. Tulostettuun karttaan voidaan merkitä ongelmapaikat erikokoisilla ympyröillä tai nuppineuloilla sen mukaan, miten monet oppilaista ovat pitäneet paikkaa vaarallisena. Yhteenvetoon ongelmapaikoista sisällytetään myös perustelut paikan vaarallisuudesta ja oppilaiden toimenpide-ehdotukset asian korjaamiseksi. Työ voidaan tehdä myös eri luokkien yhteistyönä.