Koulun alueen kulkuväylät olisi suunniteltava niin, että pihalle jää mahdollisimman vähän näkemäesteitä, katveita ja kuolleita kulmia. Hyvä valaistus ja talvikunnossapito lisäävät sekä pihojen että teiden turvallisuutta.

Autoilu koulun alueella

Oppilaita kuljettavilla koulukuljetusautoille ja vanhempien autoille on hyvä erottaa välituntialueesta erillinen kääntöpaikka. Kun lapsi tuodaan kouluun tai noudetaan sieltä, auto olisi saatava pysäköityä niin, ettei lapsi joudu ylittämään tietä. Kiirehtiessään tien yli hän ei välttämättä huomaa lähestyviä ajoneuvoja. Saattoliikenne on kyettävä hoitamaan peruuttamatta. Pohtikaa, voiko turvallinen pysähdyspaikka olla esimerkiksi korttelin päässä koulusta. 

Jos autot ja lapset joutuvat liikkumaan samalla piha-alueella, autojen nopeutta voidaan rajoittaa kulkuväyläkavennuksin, töyssyin ja varoituksin pihalla leikkivistä lapsista.

Huoltoliikenne olisi suunniteltava niin, ettei se kulje leikkialueen tai välituntialueen kohdalla. Alueet olisi suunniteltava niin, että huoltoautot eivät joudu peruuttamaan. Erityisesti koulun pihalla autoliikenteestä erotettu sisäänkäynti jalankulkijoille lisää lasten turvallisuutta.

Turvallinen koulumatka

Tutkimusten mukaan pienten lasten vanhempia huolestuttavat eniten koti- tai lähikadun autojen liian suuret nopeudet. Mikäli nykyinen nopeusrajoitus on riittävän alhainen, mutta sitä ei noudateta, voidaan pyytää poliisilta nopeusvalvontaa.

Nopeusrajoituksen noudattamista voidaan tehostaa fyysisten esteiden avulla: töyssyt, ajoratakavennukset ja ajolinjamuutokset laskevat tehokkaasti nopeuksia. Risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi laskee myös nopeuksia. Läpiajokiellot ja katujen katkaisu pussikaduiksi rajoittavat liikenteen määrää.

Tienylitys on yksi vaarallisimpia tilanteita lapsille liikenteessä. Mitä vilkkaampi liikenne tiellä on, sitä suuremmat vaatimukset tulee asettaa tienylitysten turvaamiseksi. Ali- ja ylikuluilla sekä valo-ohjatulla suojateillä voidaan vähentää ylitykseen liittyviä riskejä. Vilkkaassa liikenteessä jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä tulee olla liikennevaloissa oma vaihe.

Suojateiden turvallisuutta voidaan lisätä keskikorokkeen, koko suojatien korottamisen ja hyvän valaistuksen avulla. Tienylityskohdassa tulee olla hyvä näkyvyys.

Erilliset jalkakäytävät ja pyörätiet lisäävät tien suunnassa kulkemisen turvallisuutta. Risteävien teiden ylitykset saattavat kuitenkin olla vaarallisia. Jos erillistä yhdistettyä jalkakäytävää tai pyörätietä ei ole, tien ja pientareen leveys liikennemäärä ja nopeusrajoitus vaikuttavat turvallisuuteen. Myös raskaan liikenteen osuus sekä tien mäkisyys ja kaarteisuus vaikuttavat tien turvallisuuteen.

Liikennemerkkien avulla voidaan ohjata monin tavoin tienkäyttäjien toimintaa lasten liikkumisen kannalta keskeisissä paikoissa. Esimerkiksi oikein sijoitetulla lapsia -varoitusmerkeillä, suojatien, pakollisen pysäyttämisen tai pihakadun liikennemerkeillä voidaan ohjata tienkäyttäjiä ottamaan huomioon lapset liikenteessä.