Nuorten vakaviin liikenneonnettomuuksiin liittyy usein kova vauhti, alkoholi ja turvavyön käytön laiminlyönti.

Liikennesääntöjen tuntemuksen rinnalla nuoret tarvitsevat yhä enemmän valmiuksia sosiaalisten tilanteiden ja todellisten riskien hallintaan.

Ennakoivan ajon periaatteet, turvalaitteiden merkitys sekä alkoholin vaikutukset ovat keskeisiä sisältöjä nuorten liikennekasvatuksessa. Liikkumistottumusten ja -tapojen valintaan liittyy turvallisuuden ohella myös kestävän kehityksen näkökulma.

Lukion ja toisen asteen opetussuunnitelmien perusteissa ei eritellä tarkemmin liikenneturvallisuuteen liittyviä sisältöjä, vaan turvallisuus mainitaan yleisempänä sisältönä. Liikenneaihe soveltuu hyvin monien oppiaineiden yhteyteen.

Liikenneturvallisuus voidaan valita myös soveltavan kurssin aiheeksi. Joissakin lukioissa osa autokoulun teoriaopetuksesta voidaan suorittaa soveltavan kurssin avulla tai autokoulussa suoritettu koulutus voi olla osa lukion liikennekasvatuskurssia. Yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa voidaan järjestää myös teematilaisuuksia ja tapahtumia.

Ammatillisen koulutuksen perustutkinnoissa liikennekasvatus voidaan integroida ajankohtaisten teemojen avulla niin yhteisiin tutkinnon osiin kuin ammatillisiinkin tutkinnon osiin.

Koulun pihan ja lähiympäristön liikenneratkaisut vaikuttavat keskeisesti oppilaiden päivittäisen liikkumisen turvallisuuteen. Turvallisuustilanne on hyvä kartoittaa mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.

Toisella asteella käsiteltäviä teemoja ovat mm.

  • turvalaitteiden käyttö
  • liikenneraittius
  • oman tilan ja sosiaalisten paineiden hallinta
  • liikenneympäristön turvallisuuteen vaikuttaminen
  • turvalliset ja ympäristöystävälliset liikkumistavat ja
  • ennakoivan ajon periaatteet.

Taustatietoa ja yhdessä tekemistä

Onnettomuustarinat: Tositarinoihin perustuvien onnettomuustarinoiden avulla voidaan ottaa keskusteltavaksi monenlaisia liikenteen vaara- ja riskitekijöitä. Opettaja valitsee tarinan oppilaiden iän ja kulkutavan tai käsiteltävänä olevan asian mukaan. Onnettomuustarinat ovat myös e-kirjana ja Android-appina.

Valintatunneli: Oppilaat ovat usein arkipäivän tilanteissa, joissa joudutaan tekemään valintoja. Harjoituksen avulla osoitetaan, että monet asiat vaikuttavat päätöksentekoon ja harjoitellaan itsenäisen ja turvallisen valinnan tekemistä.

Skarppina liikenteessä: Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta liikennesääntöjen tuntemisen ja noudattamisen lisäksi. Keskeisimmät kevyen liikenteen säännöt kerrataan ja pohditaan sääntöjen noudattamisen merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen Säännöt haltuun -testin avulla.

Peilaus: Peilauksen avulla tuodaan esille nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Erityisesti pyritään tuomaan näkyviin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Ajatuksia herättämään - Jarmon pitkä matka: Nuorten kanssa voidaan pohtia erilaisia liikennetilanteita keskustellen ja kysellen. Jarmon pitkä matka on tositapahtumiin perustuva elokuva nuorten miesten juhlinnan dramattisista seurauksista.

Aihepiirit: