Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

Viikolla 37, eli 9.-13.9.2019 vietettävän liikenneturvallisuusviikon teemana on turvallinen kävely ja pyöräily. Kävely ja pyöräily ovat hyviä tapoja liikkua; ne kohottavat kuntoa ja säästävät ympäristöä. Lasten ja nuorten kanssa on erityisen tärkeää pohtia arjen liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, sillä nuorena opitut liikkumistottumukset heijastuvat myös aikuisiän kulkutapavalintoihin. Lasten ja nuorten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on aikuisten vastuulla.

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on tehokkainta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa ja toteuttamisessa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaiden osallisuus sekä omien kokemusten ja ideoiden huomioiminen tehdään mahdolliseksi. Oppilaskuntatoiminta, välitunnille ohjelmaa järjestävät välkkärit, kummioppilaat, tukioppilaat, tutoropiskelijat sekä muut koulun osallisuusryhmät ovat tärkeitä tahoja koulun liikennekasvatusta suunniteltaessa. Myös yhteistyö koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä korostuu.

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteet

  • Vahvistaa oppilaiden taitoja liikkua turvallisesti kävellen ja pyörällä omassa lähiympäristössä. Samalla vahvistetaan myönteisiä asenteita kävellen ja pyörällä liikkumista kohtaan sekä tuodaan onnistumisen kokemuksia ja oppimisen iloa turvallisen liikkumisen teemoihin
  • Vahvistaa oppilaiden osallisuutta liikennekasvatuksessa ja yhdistää liikennekasvatusta osaksi koulun osallisuusrakenteita
  • Ystävällisen ja muut huomioivan liikennekäyttäytymisen edistäminen
  • Vahvistaa yhteistyötä huoltajien kanssa liikennekasvatustyössä niin varhaiskasvatuksessa kuin kaikilla kouluasteilla.

Liikennekasvatusta koko lukuvuoden

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa suunnitellut turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi opetuksessa.

Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle systemaattiselle liikennekasvatukselle varhaiskasvatuksen yksiköissä, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Liikenneturvallisuusviikkoa voi viettää monella tavalla. Järjestäkää esimerkiksi liikenneturvallisuusaiheinen teemapäivä, pitäkää aiheesta päivänavaus, ideoikaa yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa teeman käsittelyyn erilaisia välituntitempauksia tai haastekilpailua tai ottakaa teema esiin vanhempainillassa. 

Liikenteeseen liittyvät kysymykset tulevat koulun arjessa esiin jatkuvasti. Ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita onkin tärkeä käsitellä ympäri vuoden. Liikenneturvallisuusviikon materiaaleja ja toimintaideoita voi käyttää pieninä osina pitkin lukuvuotta. Liikenneturvan kehittämä liikennekasvatuksen vuosikello on myös käyttökelpoinen ja helppo työkalu liikennekasvatuksen sisällyttämiseksi opetukseen kouluaineesta riippumatta. Vuosikelloajattelu antaa suunnitelmallisuutta liikennekasvatukseen.