29.7.2016 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Herättää ihmetystä vuoden 2010 kysymyksessä vastaus, rullaluistelijan ja pyöräilijän kohdatessa, että rullaluistelijan täytyy väistää ajoradalle. Silloinhan jalankulkijankin täytyisi väistää pyöräilijää samassa tilanteessa ajoradalle?
Voitteko perustella vastauksenne?

Vastaus: 

Tieliikennelain määritelmissä rullaluistelija katsotaan jalankulkijaksi ja pyörällä ajava ajoneuvon kuljettajaksi. Tieliikennelakiin on kirjattu käytännöt, miten ajoneuvojen välisissä kohtaamisissa tulisi toimia. Samoin lakiin on määritelty, missä kohtaa pääsäännön mukaan ajoneuvoa on kuljetettava. Ajoneuvoa, joka pyörä myös on, on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaan reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

Vastaavasti lakiin ei ole erikseen määritelty millä tavoin liikenteessä jalankulkijoiden keskinäiset kohtaamiset tapahtuvat tai kohtaamisissa ajoneuvojen kanssa tulee toimia. Jos jalankulkijalla (rullaluistelijalla) ei ole käytettävissä jalkakäytävää tai piennarta tai milloin sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa. Jos jalankulkija liikkuu edellä mainittujen seikkojen johdosta ajoradalla, pääsäännön mukaan hänen on käytettävä ensisijaisesti sen vasenta reunaa. Tällöin eteen voi tulla kysymyksessä esitettyjä toimintatilanteita, jossa rullaluistelija ja pyöräilijä kohtaavat samalla puolen ajorataa.

Yksiselitteisesti ei siis voida todeta millä tavoin kohtaaminen on tapahduttava. Mutta hyvä lähtökulma tilanteeseen on juuri vastauksessa ja osin kysymyksessäkin esitetty näkökulma että rullaluistelijalla (tai kävelijällä) on helpompi ja ehkäpä turvallisempi tehdä siirtyminen ajoradan keskiviivan suuntaan kohtaamistilanteessa koska hän kulkee katse siihen suuntaan josta heitä molempia lähinnä kulkeva ajoneuvo on lähestymässä. Pyöräilijän on huomattavasti vaikeampi seurata tilanteen kokonaiskuvaa takaa päin mahdollisesti samanaikaisesti lähestyvistä ajoneuvoista. Toki pyöräilijäkään ei saisi lähteä siirtämään ajoneuvoaan sivusuunnassa mikäli se ei voi tapahtua vaaratta tai muita tarpeettomasti estämättä. Yleensä ottaen kyseisissä tilanteissa pärjää parhaiten hyvällä huolellisuudella ja varovaisuudella vaaran ja vahingon välttämiseksi toiset tiellä liikkujat tasa-arvoisesti ja turvallisuuden mukaan huomioon ottaen.