7.8.2017 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Pitääkö pyöräilijän väistää pihasta tielle tai pyörätielle tulevaa jalankulkijaa? Monilla pikkuteillä pihalle ei näe ennen kuin on aivan kohdalla.

Vastaus: 

Kysymyksen liikennetilannetta koskevia määräyksiä löytyy useammasta tieliikennelain pykälästä:

Tieliikennelaissa (TLL 3 §) on määritelty kaikkia tienkäyttäjiä koskevista yleisistä velvollisuuksista. Tilanteessa molempien, sekä jalankulkijan että pyöräilijän pitää varoa.

 ”3 § Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.”

Tieliikennelain 44  (TTL 44 §) pykälä koskee tilannetta, missä jalankulkija on astumassa tielle/pyörätielle.

”44 § Ajoradan ylittäminen

Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä.

Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä.

Ajorataan rinnastetaan tässä pykälässä pyörätie ja raitiotie. (7.5.1997/414)”

Tieliikennelaki verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267