19.10.2020 | Autolla
Kysymys: 

Ohjeessanne sanotaan, että ajoneuvon saa pysäköidä tiellä sen oikealle puolelle. Mikä on tie?

Vastaus: 

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 2 § määrittelee tien ja sen osiin liittyvät keskeiset käsitteet seuraavasti:
”Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tiellä maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta;

5) ajoradalla ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa pyörätietä lukuun ottamatta;
6) pientareella ajoradasta reunaviivalla erotettua tien pituussuuntaista osaa;
7) ajokaistalla tiemerkinnöin osoitettua tai muuta autolle riittävän leveää ajoradan pituussuuntaista osaa taikka pyöräkaistaa;”