7.1.2020 | Autoliikenne
Kysymys: 

Alueella on liikennemerkin 373 mukaan voimassa pysäköintikieltoalue. Parkkipaikalla on ylimpänä liikennemerkki 521, jonka alla on lisäkilpi seuraavalla tekstillä. "Vain kouluaikoina Karakallion koulun pysäköintiluvalla 7-16". Saako muuna aikana kyseisille parkkipaikoille pysäköidä vapaasti? Vaikuttaako liikennemerkki 373 pihalle olevalle parkkipaikalle vai ei?

Vastaus: 

Jos kyseessä on koulun piha-alue, niin kyse on yksityisestä alueesta, johon pysäköinti on ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa kielletty. Tieliikennelain 28 § mukaan: (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P28)

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

Tässä tapauksessa pysäköintiä koskeva määräys on osoitettu P-merkillä (521) ja tekstillisellä lisäkilvellä "Vain kouluaikoina Karakallion koulun pysäköintiluvalla 7-16"

Nähdäkseni siinä on kolme ehtoa:

1) vain kouluaikoina
2) koulun pysäköintilupa
3) 7-16

ja ymmärrän lisäkilven tekstin siten, että kaikkein näiden ehtojen tulee täyttyä.

Asiaa voi tietysti tiedustella kyseisen kiinteistön omistajalta/haltijalta.

Kaikkiaan yksityiselle alueelle pysäköinnistä viittaan KHO:n päätökseen vuodelta 2016, jossa sanotaan mm:

"Tieliikennelain 28 §:n mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. A:n on pysäköinyt ajoneuvonsa maanomistajan alueelle asettamien selkeästi havaittavien ja edellä mainitun lainkohdan perusteella annettujen määräysten vastaisesti. Lentoasema ei poikkea tältä osin millään tavalla niistä muista yksityisistä alueista, jotka ovat Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnan valvonnassa valvontasopimusten perusteella ja joiden voidaan katsoa olevan yleisesti liikenteeseen käytettyjä alueita. Tällaisia alueita ovat muun muassa sairaalan pysäköintialue ja vähittäistavaraliikkeiden parkkihallit."

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1481872502998.html

Koulun piha on edellä mainittuihin alueisiin rinnastettavissa oleva yksityinen alue.

Aluepysäköintikielto puolestaan koskee kyseisen alueen teitä - ja tien määritelmä on puolestaan on tieliikennelain mukaan

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

1) tiellä yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta;