Nykytila - Muistilista

Keskeisiä suunnittelun taustaksi selvitettäviä asioita ovat ainakin:

Toiminnan rakenteet

• kunnan organisaatiorakenne ja palveluiden järjestämistapa: mitä vaihtoehtoja liikenneturvallisuustyön organisoinnille löytyy
• kunnassa säännönmukaisesti laadittavat keskeiset poikkihallinnolliset strategiat ja suunnitelmat: mihin suunnitelmiin liikenneturvallisuusnäkökulma voidaan sisällyttää
• liikenneturvallisuustyön rahoitus ja muut resurssit
• päätöksenteon kytkentä liikenneturvallisuustyöhön ja sen suunnitteluun
• kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat ja mahdollisuudet liikenneturvallisuusviestinnässä
• kunnassa säännönmukaisesti laadittavat kyselyt asukkaille ja työntekijöille ja mahdollisuudet sisällyttää liikenneturvallisuusteeman niihin.

Eri osapuolten nykyinen toiminta

• liikenneturvallisuustyö eri hallintokunnissa ja niiden toimintayksiköissä; ohjeistus, nykyiset rutiinit, erilliset toimenpiteet
• liikenneturvallisuusarvioinnit maankäytön ja liikenteen suunnitelmissa
• paikalliset järjestöt ja niiden aktiivisuus liikenneturvallisuustyössä
• paikallisten viranomaistahojen aktiivisuus liikenneturvallisuusasioissa (poliisi, pelastuslaitos).

Yhteistyö

• liikenneturvallisuustyön koordinoinnin nykytila, onko jo toimiva liikenneturvallisuusryhmä
• hallintokuntien väliset yhteistyömuodot liikenneturvallisuustyössä
• yhteistyömallit naapurikuntien kanssa, seudullisen yhteistyön tavoite
• mahdolliset yhteistyömallit ja -foorumit liikenneturvallisuustyössä jatkossa.

Mahdollisia työskentelymenetelmiä

• kyselyt kunnan johtoryhmälle, valtuustolle ja lautakunnille
• eri hallintokunnille suunnatut kyselyt ja keskustelutilaisuudet
• hallintokuntien yhteiset keskustelutilaisuudet yhteisistä teemoista
• keskustelut tai esittelyt kunnan moniammatillisissa työryhmissä; 
hyvinvointityöryhmässä, opiskeluhuollon ohjausryhmässä, vanhus- ja vammaisneuvostoissa.
• paikallisille järjestöille ja yhdistyksille suunnatut kyselyt

Jaa